drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, IV SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2008-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maciej Dybowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu dnia 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji /-/M. Dybowski

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] Prezydent Miasta K. ustalił: wysokość świadczenia nienależnie pobranego z tytułu wypłaconego zasiłku celowego w łącznej kwocie 300 zł; spłatę należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w terminie do 31 maja 2008 r.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało ową decyzję Prezydenta Miasta w mocy.

K. C. skardze z dnia 23 czerwca 2008 r. (prezentata SKO 26 czerwca 2008 r.) zawarła immanentnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (odpowiednio- uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1997 r.- III CZP 39/97- OSNC 12/97/191, z akceptującą glosą Adama Szpunara i przywołanymi przez Glosatora orzeczeniami Sądu Najwyższego i GKA, poglądami doktryny).

Skarżąca wniosek ów uzasadniła w szczególności tym, że ukończyła 58 lat (urodziła się [...] lipca 1949 r.), zamieszkuje w domu jednorodzinnym, którego właścicielką jest córka A. T. W okresie od 1997 r. do sierpnia 2004 r. nie miała środków do życia- ani na potrzeby własne, ani córki M., ani wnuczek M. i O. Dla zaspokojenia tych potrzeb bardzo się zadłużyła. Mąż miał rentę, lecz na skutek egzekucji komorniczej nie starczało mu na lekarstwa. Obecnie męża zabrała rodzina. Lekarstwa kosztowały 8000 zł, za prąd zapłaciła 12013,83 zł, za wodę 1800 zł; za telefon zadłużyła się na kwotę 1300 zł; z innych tytułów zadłużona jest na kwotę 6500 zł (k. 2-2v akt IV SA/Po 305/08).

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:

Od 1 września 2004 r. K. C. uzyskuje emeryturę rolniczą w wysokości netto: po 474 zł miesięcznie od 1 września 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.; po 495,19 zł miesięcznie od 1 lipca 2005 do 28 lutego 2006 r.; po 522,46 zł miesięcznie od 1 marca 2006 r. do 30 grudnia 2006 r. Od 1 stycznia 2007 r. uzyskuje tytułem przeliczonej emerytury rolniczej po 548,33 zł miesięcznie (k. 3, 15v, 17 akt administracyjnych). Mąż Skarżącej H. C., urodzony [...] lipca 1947 r., cierpi na: cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie tętnicze II stopnia u osoby z nadwagą, zmiany zwyrodnieniowe z zespołem bólowym; w okresie od 19 czerwca 2007 do 13 lipca 2007 r. leczony był w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. P. w K. z powodu stopy cukrzycowej- martwicy palca II stopy lewej. E 11 (odpisy: zaświadczenia lekarskiego z dnia 15 stycznia 2004 r. i karty informacyjnej leczenia szpitalnego z dnia 13 lipca 2007 r.- l. ks. gł. 16812/2007- w aktach administracyjnych, załączonych do akt IV SA/Po 302/08).

K. C. w sposób przekonywujący wykazała, że wykonanie decyzji ustalającej wysokość i spłatę należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia może sprowadzić na Nią niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, skutkującej pogorszeniem i tak już bardzo trudnej sytuacji finansowej, czego konsekwencją będzie spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków w postaci pozbawienia Skarżącej i jej rodziny środków potrzebnych do życia.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm. - dalej ppsa), Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości

lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61 ppsa, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych

do odwrócenia skutków.

Okoliczności wskazane przez Skarżącą, dotyczące Jej trudnej sytuacji rodzinnej i majątkowej, znajdują potwierdzenie w przywołanych odpisach dokumentów. Mając na uwadze, że K. C. skarży sześć decyzji SKO, wiążących się z obowiązkiem zwrotu różnych kwot (w szczególności- w sprawie IV SA/Po 302/08- 200 zł, a w sprawie IV SA/Po 306/08- 250 zł), wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby spowodować trudne do odwrócenia skutki wskazane powyżej, stąd wniosek o wstrzymanie wykonania ww. orzeczeń wydaje się w pełni uzasadniony.

Z tych względów i na podstawie art. 61 § 3 i 5 ppsa orzeczono

jak w postanowieniu.

/-/M. Dybowski

MZPowered by SoftProdukt