drukuj    zapisz    Powrót do listy

607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, Nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , SA/Bk 1413/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1413/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-03-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący/
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Sygn. powiązane
OSK 909/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 46 poz 543 art. 207 ust. 1
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.
Tezy

Podnoszenie przez skarżącą zarzutów w sprawie o ustalenie opłat adiacenckich i odnoszących się do wcześniej prawomocnie ukończonego postępowanie o scalenie i podział nieruchomości, nie może odnieść zamierzonego skutku.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie NSA Jerzy Bujko (spr.), Elżbieta Trykoszko, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2004 r. sprawy ze skargi B. i Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę,-

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] XII 2001r. Nr [...] dokonano scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie Osiedla "K." w Z. Postępowaniem tym objęto między innymi części działek należących do B. M. S. i małżeństwa B. M. i Z. S. W wyniku podziału małżonkowie S. otrzymali działkę nr [...] o pow. 0,0367 ha, zaś B. M. S. działkę nr [...] o powierzchni 0,1623 ha. Postępowanie o scalenie i podział zakończyło się prawomocnie po oddaleniu skargi małżonków S. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 II 2003r. w sprawie SA/Bk 1370/02. Również Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ich skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] XI 2002r. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie o scalenie i podział (wyrok z 27 III 2003r. sygn. akt SA/Bk 1606/02).

Decyzjami Burmistrza Z. z dnia [...] IX 2002r. i [...] IV 2003r. została ustalona wysokość jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działki nr [...]

o pow. 0,1623 ha w wyniku scalenia i podziału gruntów na działki budowlane. Obie te decyzje zostały uchylone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w wyniku uwzględnienia odwołań B. S. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. Po kolejnym rozpoznaniu sprawy Burmistrz Miasta Z. decyzją z dnia [...] VIII 2003r. ustalił na rzecz Miasta Z. jednorazową opłatę adiacencką w wysokości 4320 zł. od B. M. i Z. S. z tytułu wzrostu wartości przyznanej im działki nr [...] o pow. 0,1623 ha. Wartość tej nieruchomości wzrosła w stosunku do wartości nieruchomości wcześniej posiadanych ze względu na dokonane scalenie i planowane do wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i dróg. Decyzja stwierdzała,

że 70% ustalonej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej scaleniem

i podziałem należy wpłacić w terminie do 15-go dnia od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, zaś 30% tej kwoty z tytułu wzrostu wartości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia budowy drogi i ostatniego planowanego urządzenia tej infrastruktury. Wysokość wzrostu wartości nieruchomości organ ustalił na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego S. M., wysokość opłaty adiacenckiej jako 50% tego wzrostu oparto na decyzji Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] XII 2001r.

Od wymienionej ostatnio decyzji B. S. wniosła odwołanie. W następstwie jego rozpoznania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., decyzją z dnia [...] X 2003r., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy uznał za nieuzasadnione zarzuty z tego odwołania, zarówno dotyczące zakończonego już postępowania o scalenie i podział gruntów, jak i wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości na skutek zakończenia tego postępowania. Kolegium wskazało, że uzupełniona dwukrotnie opinia rzeczoznawcy majątkowego uwzględniła wytyczne SKO, zawarte w decyzjach uchylających wcześniejsze decyzje Burmistrza do ponownego rozpoznania a wysokość ustalonej opłaty jest związana z rzeczywistym wzrostem wartości nieruchomości o kwotę 8640 zł.

Ostatnią decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] X 2003r. B. S. zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze swojej podniosła szereg zarzutów dotyczących postępowania o scalenie i podział gruntów, w wyniku czego wydzielono jej przedmiotową nieruchomość. Wskazała, iż nie godzi się z wynikiem tego postępowania, które doprowadziło wbrew jej woli do wydzielenia z wcześniej posiadanych i zagospodarowanych przez nią gruntów niepełnowartościowej działki nr [...]. zakwestionowała również wzrost wartości tej działki, która znajduje się na terenie uzbrojonym i urządzonym jako siedlisko.

W odpowiedzi na tę skargę SKO w Ł. wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Znaczna część zarzutów skargi dotyczy nie zaskarżonej decyzji, lecz wcześniej prawomocnie ukończonego postępowania o scalenie i podział nieruchomości. Podnoszenie przez skarżącą tych zarzutów nie może odnieść zamierzonego skutku, bowiem postępowanie o scalenie i podział kompleksu gruntów, obejmującego również działki skarżącej, zostało zakończone prawomocną i ostateczna uchwałą Rady Miejskiej w Z., której zasadności w niniejszym postępowaniu Sąd nie może badać. Przedmiotem zaskarżenia jest bowiem decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działki nr [...]

i kognicja Sądu w niniejszej sprawie sprowadza się do kontroli zgodności tej decyzji z prawem.

Dokonując takiej kontroli Sąd uznał, że ustalenia z zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji co do wzrostu wartości przedmiotowej działki nie budzą uzasadnionych zastrzeżeń. Przede wszystkim należy jednak wskazać, że postępowaniem o scalenie i podział objęto należące do skarżącej działki oznaczone numerami [...] o łącznej powierzchni 1975m2. W miejsce nich skarżąca uzyskała jako ekwiwalent działkę nr [...] o pow. 1623 m2. Ustalając wzrost wartości tej nowej nieruchomości w stosunku do działek dotychczas posiadanych, organ miał podstawę (art. 107 ust. 1 ustawy z 21 VIII 1997r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) do ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 50% wzrostu wartości tych nieruchomości.

Również ustalenia co do wzrostu wartości działki nr [...] o kwotę 8640 zł.

w stosunku do nieruchomości przejętych do scalenia nie budzą uzasadnionych wątpliwości. W wyniku scalenia i podziału utworzono bowiem dużą, nadającą się do samodzielnej zabudowy działkę budowlaną, do której wydzielono z gruntów innych osób specjalną drogę, określoną w dokumentach jako "sięgacz" (działka nr [...]). Do tej nieruchomości nie można podnieść takich zarzutów, jak do wydzielonej małżonkom S. działki nr [...] o pow. 0,0367 ha, która ze względu na zbyt małą powierzchnię nie nadaje się do zabudowy. Wielkość wzrostu wartości przedmiotowej działki wyliczył rzeczoznawca majątkowy w sposób wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 III 1998r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 44, poz. 262), to jest porównując wartość nieruchomości przed scaleniem do wartości działki wydzielonej w wyniku podziału. Jako kryterium do tych ustaleń przyjęto przeciętne ceny nieruchomości sprzedawanych na terenie Z. Wzrost wartości jest również wynikiem możliwości doprowadzenia w przyszłości do nowej działki szeregu urządzeń infrastruktury technicznej. Skarga wprawdzie kwestionuje te ustalenia, lecz jej zarzuty nie są uzasadnione.

Z tych względów na mocy art. 151 ustawy z 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt