drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych, VII SA/Wa 1050/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1050/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Majewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par.1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Maciej Majewski - referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. i W. Ś. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1050/08 ze skargi E. i W. Ś. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odmówić E. i W. Ś. przyznania prawo pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 4 sierpnia 2008 r. do Sądu wpłynął na formularzu PPF wniosek E. i W. Ś. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten został uzupełniony wyjaśnieniami otrzymanymi w dniu 11 lipca 2008 r.

Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż E. i W. Ś. prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z synem. Wnioskodawcy zaznaczyli, że mają dodatkowo na utrzymaniu córkę i chorą matkę. Rodzina wnioskodawców utrzymuje się z dochodów z pracy w wysokości 9450 zł. Posiadany majątek obejmuje dom drewniany o pow. 150 m2, nieruchomość rolną o pow.2,2 ha. Strona wskazała, że posiada oszczędności w wysokości 100.000,00 zł., dwa samochody osobowe - audi i opel. Dodatkowo syn wnioskodawców jest właścicielem mieszkania o pow. 84 m2.

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową w rodzinie E. i W. Ś. uznać należy, iż nie jest uzasadnione przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawcy nie wykazali, że nie są w stanie ponieść kosztów sądowych. Należy zauważyć, że sytuacja majątkowa strony jest dobra. Wnioskodawcy posiadają stały dochód, dom, mieszkanie (własność syna) nieruchomość, dwa samochody osobowe. Te dane wskazują, że strona jest w dobrej sytuacji majątkowej i jest w stanie samodzielnie ponieść koszty sądowe w sprawie, co z pewnością nie wpłynie na pojawienie się uszczerbku w utrzymaniu koniecznym wnioskodawców i ich rodziny. Z uwagi na powyższe odmówiono przyznania prawa pomocy.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt