drukuj    zapisz    Powrót do listy

6149 Inne o symbolu podstawowym 614, Wymierzenie grzywny Umorzenie postępowania, Wójt Gminy, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Go 342/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 342/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1, art. 154 § 6, art. 161 § 1 pkt 3 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

POSTANOWI EN l E Dnia 26 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku [...] o wymierzenie Wójtowi Gminy [...] grzywny z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi [...] na czynności Wójta Gminy [...] w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury [...]. postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia [...]r. R.S. zwrócił się do Sądu z prośbą o zbadanie toku postępowania i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych zaniedbań w związku z niewykonaniem przez Wójta Gminy S. obowiązku przekazania Sądowi skargi R.S., wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę na czynności Wójta Gminy S. w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w S..

W piśmie z dnia [...] R.S. sprecyzował swój wniosek z dnia 16 maja 2008r., wnosząc o wymierzenie Wójtowi Gminy S., na podstawie art. 55 § 1 i art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, póz. 1270 ze zm. - zwanej dalej ppsa) grzywny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 54 § 2 ppsa organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do obowiązków o którym mowa w cytowanym przepisie, Sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 (art. 55 § 1 ppsa.)

Wymierzenie grzywny jest środkiem dyscyplinującym, którego celem jest doprowadzenie do wykonania przez organ ciążącego na nim obowiązku przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia).

Ponieważ zgodnie z art. 54 § 1 ppsa skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, Sąd przesłał Wójtowi Gminy S. skargę R.S. celem podjęcia czynności w trybie art. 54 § 2 ppsa. Wezwanie Sądu do przekazania skargi, wraz z aktami sprawy i odpowiedzią

na skargę doręczono organowi administracyjnemu w dniu 19 marca 2008r.

Wójt Gminy S. w dniu 23 lipca 2008r. przekazał Sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Organ wykonał zatem ciążący na nim obowiązek procesowy, choć z uchybieniem terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że postępowanie w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy S. grzywny jest bezprzedmiotowe, dlatego też na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ppsa, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt