drukuj    zapisz    Powrót do listy

6166  Łowiectwo 6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o, , Marszałek Województwa, Stwierdzono nieważność uchwały w części, II SA/Ke 370/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 370/19 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2019-08-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2019-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Beata Ziomek /sprawozdawca/
Dorota Chobian
Krzysztof Armański /przewodniczący/
Symbol z opisem
6166  Łowiectwo
6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o
Skarżony organ
Marszałek Województwa
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Armański, Sędziowie Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Sędzia WSA Dorota Chobian, Protokolant Starszy inspektor sądowy Sebastian Styczeń, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi A. C. na uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 r., nr VII/139/07 w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 113, określonego w załącznikach nr 1 i 2 do tej uchwały, w części obejmującej nieruchomości stanowiące współwłasność skarżącej A. C., składające się z działki nr ew. [...], dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr [...] oraz działek nr ew. [...], dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr [...], położonych w obrębie ewidencyjnym W., gm. C.; II. zasądza od Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na rzecz A. C. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.Powered by SoftProdukt