drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżoną decyzję, VII SA/Wa 286/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 286/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący/
Jolanta Zdanowicz /sprawozdawca/
Krystyna Tomaszewska
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 50 i 51
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 138 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska, , Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz (spr.), Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska, Protokolant Agnieszka Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2008r. sprawy ze skargi K.G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia lokalu do stanu poprzedniego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku III. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz K. G. kwotę 760 (siedemset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] września 2007r. Nr - [...] , wydaną na podstawie art. 51 ust.1 pkt 1 prawa budowlanego

z 1994r., nakazał inwestorowi M. Ż. doprowadzenie lokalu mieszkalnego nr [...] w budynku przy ul. [...] w W. , powstałego w wyniku przebudowy, do stanu poprzedniego.

Organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] lipca 2007r. w wyniku wszczętego z urzędu postępowania naprawczego - po wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia na adaptację strychu - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej wykonywanych robót budowlanych przy przebudowie poddasza i nadbudowie tej części budynku. Niewykonanie tego obowiązku przez inwestora uniemożliwiało nakazanie doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Dlatego też organ nakazał doprowadzenie wykonanych robót do stanu poprzedniego.

W wyniku postępowania odwoławczego inwestora, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją Nr [...] z dnia [...] grudnia 2007r. uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, iż zarówno argumentacja inwestora jak i ustalenia organu powiatowego z dnia 30 maja 2000r. zawarte w protokole oględzin obiektu wskazują, iż roboty adaptacyjne strychu wykonywane na podstawie decyzji Nr [...] z dnia [...] października 1995r. zostały zakończone i w dniu [...] października 1996r. urząd przyjął zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania lokalu nr [...].

Organ II instancji nie mógł dokonać weryfikacji powyższych ustaleń z uwagi na brak w aktach dokumentacji związanej z przystąpieniem do użytkowania. Okoliczności te mają istotne znaczenie dla możliwości prowadzenia postępowania z art. 50-51 Prawo budowlane, wobec czego organ odwoławczy stwierdził konieczność dalszego prowadzenia postępowania celem ustalenia szczegółowego zakresu zgłoszenia

o zakończeniu prac i ustaleniu jego zgodności z wykonanymi pracami, a jako, że jest to postępowanie wyjaśniające w znacznej części, organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Skargę sądową na powyższą decyzję wniosła K. G. domagając się jej uchylenia.

Skarżąca zarzuciła niedokonanie przez organ wojewódzki szczegółowych ustaleń w zakresie nakładanych na inwestora obowiązków oraz bezpodstawne uznanie, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dokonał prawidłowo i dostatecznie ustaleń faktycznych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Zdaniem skarżącej to właśnie organ wojewódzki nie zapoznał się z całym materiałem sprawy i nie przeanalizował wszystkich ustaleń i dokumentów bo stan faktyczny jest oczywisty i udowodniony, a mimo tego organ II instancji uchylił słuszną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania nie wskazując przy tym co jeszcze ma być dodatkowo rozpoznane.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej, dokonywana przez Sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia będącego przedmiotem tej oceny pod względem zgodności z przepisami prawa materialnego oraz pod względem zgodności z przepisami postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest do zbadania czy organ administracji orzekając w sprawie, nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik postępowania.

Kontrolą sądową objęta jest decyzja organu odwoławczego wydana w trybie art. 138 § 2 kpa a więc decyzja kasatoryjna którą organ odwoławczy nie rozstrzygał merytorycznie sprawy, lecz stwierdzając konieczność uzupełnienia postępowania wyjaśniającego w znacznej części, przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, ze wskazaniem iż prawidłowe przystąpienie do użytkowania poprzedzone skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu budowy, nie daje organom nadzoru budowlanego możliwości prowadzenia postępowania w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego oraz, że stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę nie powoduje automatycznie, że obiekt znajdujący się w użytkowaniu - użytkowany jest niezgodnie z prawem.

Skarga podlega uwzględnieniu z uwagi na naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego którego istotą jest dwukrotne rozstrzygnięcie tej samej sprawy, nie zaś kontrola zasadności argumentów podniesionych w stosunku do orzeczenia organu I instancji. Wynika to z art. 138 kpa, który przyznaje organowi kompetencje do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, czego następstwem jest utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji bądź uchylenie i zmiana zaskarżonej decyzji.

Tylko w ograniczonym zakresie organ odwoławczy ma kompetencje kasacyjne.

W przedmiotowej sprawie organ odwoławczy skorzystał z kompetencji kasacyjnej choć, w ocenie sądu, nie miał do tego podstaw.

Zgodnie z art. 138 § 2 kpa organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Taka decyzja należy do rodzaju decyzji kasacyjnych i jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, a zatem niedopuszczalna jest jej wykładnia rozszerzająca. Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie może być podjęta w innych przypadkach niż określone w art. 138 § 2 kpa.

Kryterium dopuszczalności wydania takiej decyzji sprowadza się więc tylko do przypadku, gdy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania wyjaśniającego

w całości lub znacznej części. Konieczność zatem przeprowadzenia dowodu lub wielu dowodów (np. zasięgnięcie opinii, przesłuchanie nawet kilku świadków) mieści się

w kompetencjach organu odwoławczego do uzupełnienia postępowania wyjaśniającego (art. 136 kpa), wyłączając dopuszczalność kasacji decyzji.

W objętej postępowaniem sądowym sprawie, organ odwoławczy - twierdząc iż nie może przeprowadzić weryfikacji ustaleń I instancji wobec braku w aktach dokumentacji związanej z przystąpieniem przez inwestora do użytkowania obiektu - mógł i był obowiązany przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe do czego jest uprawniony zgodnie z art. 136 kpa - żądając przedstawienia tej dokumentacji

i dokonując weryfikacji ustaleń organ I instancji, co umożliwiłoby wydanie decyzji merytorycznej w tymże postępowaniu odwoławczym.

W ocenie sądu organ odwoławczy przyjął tu wykładnię rozszerzającą dla podstaw wydania decyzji kasacyjnej, unikając w ten sposób merytorycznego rozpoznania sprawy.

Na marginesie należałoby zwrócić uwagę, iż w aktach sprawy znajdują się dokumenty dotyczące zgłoszenia do użytkowania, a wśród nich protokół oględzin z dnia 20 września 1996r.

Jednocześnie Sąd zwraca uwagę, że zgłoszenie obiektu do użytkowania nie pozbawia organu nadzoru budowlanego możliwości podejmowania czynności wynikających z jego kompetencji.

Rozpoznając ponownie sprawę organ odwoławczy musi zapoznać się z całym materiałem dowodowym, dokonać jego oceny i rozpoznać sprawę w jej całokształcie z uwzględnieniem wszystkich zarzutów dotyczących prowadzonego dotąd postępowania a objętych skargą sądową w niniejszej sprawie.

Wobec naruszenia przepisu art. 138 § 2 kpa zaskarżona decyzja organu odwoławczego podlega uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270).Powered by SoftProdukt