drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Odrzucono wniosek, II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-04-29  
Data wpływu
2006-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Zdzisław Kostka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 63, art. 64 par 3, art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1964 nr 43 poz 296 art. 781 par. 2
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżących H. H. oraz S. W. o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu administracyjnego w sprawie ze skargi H. H., S. W. i S. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2002 r., Nr [...] w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B. postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

Z pism skarżących H. H. oraz S. W. z dnia 25 stycznia 2008 r. oraz z dnia 8 lutego 2008 r. wynika, że skarżący ci domagają się nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu o kosztach postępowania zawartemu w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt II SA/Gd 2694/02

Rozpoznając powyższy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z art. 781 § 2 k.p.c., wynika, że sąd administracyjny nie jest właściwy do nadawania klauzuli wykonalności swojemu wyrokowi. Klauzulę wykonalności takiemu wyrokowi nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeśli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności jest odrębnym postępowaniem szczególnym. Postępowanie klauzulowe ma bowiem charakter autonomiczny w stosunku do postępowania rozpoznawczego, a także w stosunku do właściwego postępowania egzekucyjnego.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że skarżący H. H. i S. W. wnosząc o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2005 r. przez sąd administracyjny, próbują wszcząć postępowanie sądowe, do którego przeprowadzenia sąd administracyjny nie jest właściwy.

Postępowania sądowe przed sądem administracyjnym inne niż wszczynane na skutek wniesienia skargi regulują przepisy art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Zgodnie z art. 64 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do wniosku o wszczęcie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zatem również do wniosku skarżących H. H. i S. W. o nadanie klauzuli wykonalności zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy o skardze.

Z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Zatem odpowiednio stosując ten przepis do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu administracyjnego należy przyjąć, że również podlega on odrzuceniu, gdyż, jak już zauważono, sąd administracyjny do rozpoznania takiego wniosku nie jest właściwy.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że wyrok z dnia 5 października 2005 r., co do którego skarżący wnieśli o nadanie klauzuli wykonalności w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania nie obowiązuje, gdyż został on uchylony w całości wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt II OSK 182/06. Uchyleniu zatem uległo również orzeczenie o zasądzeniu od Gminy Miasta B. na rzecz skarżących H. H. i S. W. kwoty 36 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt