drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, Odrzucenie skargi, Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Odrzucono skargę, II SA/Rz 14/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 14/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Magdalena Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Rektora [...] z dnia [...] października 2007r., Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia indywidualnego planu studiów - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 04 stycznia 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie wpłynęła skarga A. D. na decyzję Rektora [...] z dnia [...] października 2007r. nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Dziekana Wydziału [...] z dnia [...] października 2007r. odmawiającą przyznania indywidualnego planu studiów w roku akademickim 2007/2008.

Skarżąca wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi w kwocie 200 zł wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 19 marca 2008r., sygn. akt II SA/Rz 14/08, odmówiono przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to nie zostało zaskarżone przez skarżącą.

W tej sytuacji tut. Sąd, zarządzeniem z dnia 13 maja 2008r. ponownie wezwał A. D. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w terminie 7 dni, od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone na adres zamieszkania skarżącej

i odebrane przez jej matkę w dniu 19 maja 2008r.

Pomimo upływu, z dniem 26 maja 2008r., wyznaczonego terminu A. D. nie wykonała skierowanego do niej wezwania i wpisu nie uiściła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Nieuiszczenie pomimo wezwania, w wyznaczonym terminie, wpisu od skargi powoduje - stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzucenie skargi.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca A. D., mimo wyraźnego wskazania

o uzupełnienie jakiego braku się ją wzywa oraz pouczeniu o konsekwencjach grożących w razie nie dokonania tej czynności, nie uczyniła zadość wezwaniu i nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie

art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt