drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, , Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Łd 681/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 681/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Cezary Koziński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I FSK 1945/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Cezary Koziński po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy określenia zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego w wysokości innej niż określona w zgłoszeniu celnym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] roku "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [....] roku w przedmiocie odmowy określenia zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego w wysokości innej niż określona w zgłoszeniu celnym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia [...] roku pełnomocnik skarżącej Spółki został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 434 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 2 czerwca 2008 roku doręczono pełnomocnikowi skarżącej Spółki w dniu 20 czerwca 2008 roku. W dniu 30 czerwca 2008 roku skarżąca Spółka uiściła wpis od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania należny wpis nie został uiszczony w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do jego uiszczenia podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie ostatnim dniem siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu od skargi był dzień 27 czerwca 2008 roku. Wobec powyższego wpis uiszczony w dniu 30 czerwca 2008 roku uznać należało za uiszczony z uchybieniem terminu.

Mając zatem na względzie treść art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

D.T.Powered by SoftProdukt