drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inne, wymierzono organowi grzywnę, II SA/Kr 268/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 268/16 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2016-03-22  
Data wpływu
2016-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Joanna Tuszyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 577/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14
I OSK 2723/16 - Postanowienie NSA z 2018-10-23
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
wymierzono organowi grzywnę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. – Redaktora Naczelnego Portalu "[...] w gminie [...]" na decyzję Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: wymierzyć Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych tytułem niewykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2016 r.

Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2016 r. (data stempla pocztowego) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę M. H. – Redaktora Naczelnego Portalu "[...] w gminie [...]" na decyzję Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Wraz ze skargą podmiot przedłożył odpowiedź na skargę oraz akta sprawy, składające się z pojedynczych, niepowiązanych ze sobą dokumentów.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 7 marca 2016 r. zwrócono powyższy plik dokumentów, wzywając jednocześnie podmiot o przedłożenie w terminie 3 dni, pod rygorem nałożenia grzywny, kompletnych, zszytych i ponumerowanych akt administracyjnych, w tym koperty w której została nadesłana skarga.

Przedłożone w wykonaniu zarządzenia akta sprawy nie zostały prawidłowo ponumerowane, nie dołączono również koperty w której została nadana skarga.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2012 r., poz. 270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie piętnastu dni od dnia jej otrzymania - art. 54 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z art. 62 pkt 1 p.p.s.a. przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, a w razie potrzeby także innych dowodów. Natomiast w myśl art. 112 p.p.s.a. w razie uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a, a zatem dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. nie zastosował się do zarządzenia przewodniczącego. Przedłożone akta sprawy w dalszym ciągu nie zostały prawidłowo ponumerowane.

W piśmie z dnia 15.03.2016 r. zobowiązana spółka podała, że przekłada "w załączeniu kompletne, złączone w sposób trwały i ponumerowane (stosownie do treści § 21 ust.4 zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 06.08.2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości) akta administracyjne".

Z twierdzeniem tym nie sposób się zgodzić. Gruby plik dokumentów został spięty jednym zszywaczem biurowym. Na niektórych stronach umieszczono samoprzylepne żółte kartki z numerami. Wiele stron z tego pliku zawiera numerację wykonaną długopisem, ale powtarzającą się kilka razy. Dokumenty nie zawierają ciągłej numeracji obejmującej wszystkie strony akt. Dlatego też odwoływanie się w uzasadnieniu orzeczenia sądu do zawartości przedłożonych akt byłoby bardzo utrudnione.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, sąd wymierzył, na podstawie art. 112 w związku z art. 154 § 6 p.p.s.a. Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. grzywnę w wysokości określonej w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt