drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SAB/Kr 45/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 45/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi stowarzyszenia "A." z siedzibą w B. na bezczynność Wojewody postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W niniejszej sprawie profesjonalny pełnomocnik - radca prawny złożył skargę na bezczynność Wojewody, działając imieniem strony skarżącej. Skarga powyższa nie została opłacona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami, oznaczanej dalej jako p.p.s.a.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatami sądowymi - zgodnie z art. 212 § 1 p.p.s.a. - są wpis i opłata kancelaryjna. Stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, zaś zgodnie z § 2 tego przepisu pismami, podlegających opłacie w postaci wpisu, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy, zgodnie z przepisem art. 231 p.p.s.a., pobiera się wyłącznie w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych sprawach pobierany jest wpis stały.

Przepis art. 221 p.p.s.a. stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. W przedmiotowej sprawie, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis stały wynosi 100 zł.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz uwzględniając, że skarga złożona w imieniu strony skarżącej przez radcę prawnego nie została opłacona wpisem w wysokości stałej, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę art. 221 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt