drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej,  , I SA/Ke 763/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 763/05 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2006-03-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Ewa Rojek /przewodniczący/
Maria Grabowska /sprawozdawca/
Mirosław Surma
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.58 par.1 pkt2, art.232 par.1 pkt 1a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek, Sędziowie Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.),, Asesor WSA Mirosław Surma, Protokolant ref.staż. Emilia Kundera, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2002 r. od wartości niezaewidencjonowanego przychodu p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej E. S. 100 zł. (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

I SA/Ke 763/05

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [...] znak [...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania E. S. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] znak [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i określił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2002 r. w kwocie [...] zł od wartości niezaewidencjonowanego przychodu netto w wysokości [...] zł. Doręczając decyzję Dyrektor Izby Skarbowej pouczył E. S. o terminie i sposobie zaskarżenia, wskazał że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie winna być wniesiona w terminie 30 dni za pośrednictwem Dyrektora Izby. Decyzja została doręczona skarżącej w dniu 7 października 2005 r. Termin do złożenia skargi upływał z dniem 7 listopada 2005 r. W dniu 14 listopada 2005 r. E.S. złożyła skargę na przywołaną wyżej decyzję za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego).

Zgodnie z art. 53§1 i 54§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( Dz. U.153 poz. 153 ze zm.)powoływaną jako p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu. Podnieść należy, że termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym, procesowym i prekluzyjnym. Upływ terminu do wniesienia skargi sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny skargę odrzuca. Odrzucenie skargi oznacza, że Sąd nie dokonuje merytorycznej oceny zasadności skargi.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 58§1 pkt.2 p.p.s.a., art.232 §1 pkt 1 lit. a . orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt