drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Zawieszono postępowanie., I SA/Po 512/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 512/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-08  
Data wpływu
2008-04-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Gabriela Gorzan /przewodniczący/
Katarzyna Nikodem. /sprawozdawca/
Małgorzata Bejgerowska.
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 126
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Gorzan Sędziowie as.sąd. WSA Katarzyna Nikodem (spr.) as.sąd. WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 lipca 2008 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do lipca i od września do grudnia 2005 r. oraz umorzenia postępowania w sprawie dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r. postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron. /-/ M. Bejgerowska /-/ G. Gorzan /-/ K. Nikodem

Uzasadnienie

Przedmiotem postępowania sądowego jest skarga na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2005 i od września do grudnia 2005 r. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. skorygował rozliczenie podatku VAT za wskazane miesiące roku 2005 i ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za miesiące sierpień, wrzesień i grudzień 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w P. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W skardze strona skarżąca wnosi o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w P. w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Biorąc pod uwagę przedmiot skargi i podnoszone przez skarżącą spółkę zarzuty co do niezgodność art. 109 ust. 4 -8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.) z regulacjami unijnymi, Sąd na rozprawie zwrócił stronom uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie I FSK 1062/06 skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące dopuszczalności w świetle prawa unijnego stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania VAT.

Strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozpoznania przez ETS skierowanego pytania prejudycjalnego.

W związku z powyższym na podstawie art. 126 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.

/-/M. Bejgerowska /-/G.Gorzan /-/K.NikodemPowered by SoftProdukt