drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, zwolniono od wpisu w 1/2 w pozostałej części od kosztów oddalono, I SA/Kr 1153/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1153/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-15  
Data wpływu
2007-10-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
zwolniono od wpisu w 1/2 w pozostałej części od kosztów oddalono
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3,4, art. 246 par. 1, art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 1153/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 15 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2005 rok p o s t a n a w i a : I. zwolnić skarżącego w 1/2 części od wpisu sądowego, należnego od złożonej skargi, II. w pozostałej części oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia [...] lutego 2008 roku skarżący domagał się zwolnienia z kosztów sądowych w całości, argumentując, iż jego sytuacja rodzinna oraz finansowa nie pozwala na ich uiszczenie. Podał w szczególności, że od 2004 roku przebywa w areszcie śledczym, jego emerytura w wysokości 1724 zł brutto w części jest zabezpieczona postanowieniem Prokuratora Rejonowego z dnia [...] września 2004 roku, ciąży na nim również obowiązek alimentacyjny w stosunku do 80- letniej matki K K. Oprócz tego J K. podał, iż nie posiada żadnego wartościowego majątku ruchomego oraz jakiejkolwiek nieruchomości. Mieszka natomiast wraz z żoną, dwoma synami, synową oraz dwójką małoletnich wnucząt. Jedynym źródłem utrzymania całej rodziny, oprócz jego emerytury, są zarobki miesięczne synów w kwocie 1200 zł oraz 1000 zł miesięcznie.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 lutego 2008 roku skarżący został zwolniony w 1/2 części od wpisu sądowego od złożonej skargi, w pozostałej części zaś jego wniosek został oddalony.

Sprzeciwem z dnia [...] marca 2008 roku J. K. zaskarżył w/w orzeczenie, domagając się zwolnienia z kosztów sądowych w całości. W uzasadnieniu podtrzymał dotychczasowe stanowisko, dodając, że musi ponosić jeszcze koszty obrony (adwokata) w sprawie karnej. Poza tym jego zdaniem rzeczywisty dochód całej rodziny nie wynosi, jak stwierdzono w zaskarżonym postanowieniu, 3 924 zł, gdyż część jego emerytury podlega prokuratorskiemu zabezpieczeniu majątkowemu, a poza tym jego synowie nie są zatrudnieni na stałych etatach i nie mają obowiązku świadczyć mu żadnej pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Dalej w świetle art. art. 246. § 1 pkt 1) i 2) powołanego aktu prawnego przyznanie omawianego prawa osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; natomiast w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wreszcie zgodnie z dyspozycją art. 245 § 3 i 4 ppsa prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków, a częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

W opinii Sądu w niniejszym przypadku zachodzą przesłanki tylko z art. 246 § 1 pkt. 2) ppsa, a więc do częściowego zwolnienia skarżącego z kosztów sądowych. Zważyć bowiem należy, że rodzina J. K. uzyskuje stałe miesięczne dochody (fakt braku umów o pracę nie ma znaczenia) , które pozwalają skarżącemu na uiszczenie części z stosunkowo niewysokich (bo całość na sumę 200 zł) kosztów prowadzonego postępowania sądowego.

Łączna suma 3924 zł nawet pomniejszona o część zajętą tytułem zabezpieczenia (nota bene J. K. w ogóle nie wskazuje o jaka kwotę chodzi), biorąc pod uwagę także fakt, iż strona kierując sprawę do sądu winna liczyć się z obowiązkiem poniesienia stosownych środków właśnie tytułem m.in. wpisu sądowego i w związku z tym poczynić odpowiednie zabezpieczenia na ten cel, w przekonaniu Sądu umożliwia zapłatę 100 zł bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania skarżącego oraz jego rodziny.

Pamiętać przy tym należy, że Sąd, wbrew przekonaniu J. K., uwzględnia dochody wszystkich członków, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Skoro zatem jego synowie w takiej wspólnocie pozostają, należało do osiąganych dochodów zaliczyć również ich wynagrodzenia, Twierdzenie zaś, iż nie mają oni obowiązku alimentacyjnego wobec ojca po pierwsze w obliczu przepisów prawa nie jest do końca prawdziwe, a po drugie w rozpatrywanym przypadku o tyle niezrozumiałe, że to przecież m.in. konieczność utrzymania właśnie tych synów wraz z ich rodzinami stanowiła podstawę wniosku skarżącego o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

W końcu nie wolno pominąć aspektu interesu fiskalnego Skarbu Państwa, w świetle którego omawiana instytucja stanowi, jako ustawowy wyjątek, winna być stosowana w sposób ostrożny oraz rozważny.

W związku z tym, w przekonaniu Sądu, J. K., na co wskazuje wyżej opisana jego materialna oraz rodzinna sytuacja, posiada możliwości płatnicze dla uiszczenia części wpisu od złożonej skargi. Dlatego też na podstawie art. 245 § 3 i 4, art. 246 § 1 pkt. 2) oraz art. 260 ppsa orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt