drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, SA/Sz 2340/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2340/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2005-04-13 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Maria Mysiak
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel /spr./ Sędziowie Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Sędzia WSA Maria Mysiak Protokolant St. Sekr. Sąd. Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2005r. sprawy ze skargi J. i J. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o zaniechaniu dalszych robót budowlanych o d d a l a skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. numer [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] nakazał R. i M. W. zaniechanie dalszych robót przy rozbudowie hurtowni ( magazynu wód mineralnych ) na działkach nr [...] i [...] przy ul. [...] w[...] . Od decyzji tej odwołali się R.i M. W. pismem z dnia [...] r. Następnie pismem z dnia [...] r. cofnęli odwołanie uważając, że istnieje możliwość wznowienia robót budowlanych.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] postanowieniem z dnia [...] r. numer [...] zawiesił postępowanie odwoławcze w sprawie. W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, iż z uwagi na wykonywanie robót budowlanych na przedmiotowych działkach niezgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia [...] r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] postanowieniem z dnia [...] r. wstrzymał prowadzenie nie zakończonych jeszcze robót budowlanych, a następnie decyzją z dnia [...] r. nakazał inwestorom wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Przed upływem wyznaczonego terminu inwestorzy wystąpili do organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bez spełnienia jednego z nałożonych obowiązków, uzasadniając wniosek brakiem przepisów prawnych do egzekwowania zgody właścicieli nieruchomości sąsiedniej na wprowadzone zmiany do projektu budowlanego. Po rozpatrzeniu wniosku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] wydał decyzję odmawiającą inwestorom, na podstawie art.51 ust.1a ustawy Prawo budowlane, wydania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Decyzja ta w postępowaniu odwoławczym została uchylona, a postępowanie organu I instancji w sprawie z wniosku o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych umorzone ( decyzja organu odwoławczego następnie została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] wyrokiem z dnia [...] r. sygn.akt SA/Sz[...] ).

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] wydał w dniu [...] r., na podstawie art.51 ust.2 ustawy Prawo budowlane, decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót przy rozbudowie przedmiotowej hurtowni. W trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie, decyzją z dnia [...] r. numer [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [....] stwierdził częściową nieważność wcześniej wydanej decyzji ostatecznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] r. numer [...] w zakresie punktu [...] nakazanych czynności to jest "uzyskania zgody Państwa J.J.P. na proponowane w projekcie zamiennym rozwiązanie dotyczące części obiektu objętej ugodą z dnia [...] r. bądź zgody zastępczej wydanej przez sąd powszechny". Powyższa decyzja została zaskarżona przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej J. i J. P. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozstrzygnięcie w tym zakresie, zdaniem organu odwoławczego, jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu odwoławczym prowadzonym niniejszej sprawie, stąd konieczne stało się zawieszenie postępowania odwoławczego.

Decyzją z dnia [...] r. numer [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] r.

Pismem z dnia [...] r. M. i R. W. wystąpili o podjęcie zawieszonego postępowania odwoławczego i równocześnie uchylili się od skutków prawnych swojego wcześniejszego oświadczenia o cofnięciu odwołania, wnosząc o rozpatrzenie odwołania.

Decyzją z dnia [...] r. numer [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] po uprzednim podjęciu zawieszonego postępowania, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Decyzja będąca przedmiotem odwołania została wydana wskutek niewykonania przez inwestorów w całości nałożonych na nich obowiązków, mających doprowadzić wykonane roboty budowlane do stanu zgodnego z prawem. Inwestorzy przedłożyli inwentaryzację wykonanych robót i projekt zamienny, nie uzyskując jedynie zgody sąsiadów J.J.P. na proponowane w projekcie zamiennym rozwiązanie.

Skoro decyzja nakładająca obowiązki została w punkcie 3 ( dotyczącym uzyskania zgody ) unieważniona, a inwestorzy wywiązali się w ustalonym terminie z pozostałych obowiązków, zmienił się zasadniczo stan faktyczny sprawy, co wymaga ponownego rozstrzygnięcia przez organ I instancji.

Skargę na powyższą decyzję złożyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w [...] J. i J. P.. Skarżący wnieśli o unieważnienie zaskarżonej decyzji, gdyż powyższa decyzja została podjęta w oparciu o nieaktualne postępowanie, które zostało umorzone przez Wojewodę [...] decyzją z dnia [...] r. numer[...] .

W odpowiedzi na skargę [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utworzony został Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie i postępowanie nie zostało zakończone, na podstawie art.97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1271, Nr 240, poz.2052 ), podlegają rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270, z 2004 r. Nr 162, poz.1692 ) .

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd nie dopatrzył się podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji z powodów podnoszonych w skardze. Decyzją Wojewody [...] z dnia [...] r. zostało umorzone postępowanie administracyjne nie w niniejszej sprawie, ale w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie przez M. W. i R. W. robót budowlanych związanych z rozbudową [...] [...] , gdyż stwierdzono, że roboty budowlane zostały wszczęte jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy uchylił decyzję pierwszoinstancyjną nakazującą R. i M. W. zaniechanie dalszych robót przy rozbudowie [...] ( magazynu[...] ) na działkach nr [...] i [...] przy ul.[...] w [...] w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Podstawę prawną wydanej decyzji stanowi art.138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 138 § 2 Kpa organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. W niniejszej sprawie konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części wystąpiła. Skoro bowiem decyzja nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem została w części uchylona, w obecnym stanie faktycznym zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest zbadanie prawidłowości wykonania nałożonych obowiązków w zakreślonym terminie. Organ I instancji nie przeprowadził postępowania w tym zakresie, a więc zaskarżona decyzja wydana została zgodnie z art.138 § 2 Kpa.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 z późn.zm. ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt