drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Administracyjne postępowanie Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Gd 986/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 986/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-01-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Małgorzata Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 161 par. 1 pkt. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. L. z dnia [...] o zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do przekazania skargi do sądu postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2004r. I. L. reprezentowany przez doradcę podatkowego zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do przekazania skargi do Sądu, wywodząc, iż organ zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270) – bez względu na to, czy uwzględni skargę czy też nie - powinien skargę tę przekazać Sądowi.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie wniosku, a konkretnie oddalenie skargi, podnosząc, iż decyzją z dnia [...] rozstrzygnęło sprawę co do istoty, zgodnie z żądaniem podatnika zawartym w uwzględnionej skardze.

W tej sytuacji postępowanie wszczęte z powyższego wniosku Sąd postanowieniem z dnia [...] zawiesił, albowiem na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...], wydaną w trybie art. 54 § 3 cyt. wyżej ustawy, wpłynęła skarga I. L.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie I SA/Gd 373/04 uchylił zaskarżoną decyzję, co spowodowało, iż przyczyna zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie ustała i Sąd postanowił na mocy art. 128 § 1 pkt. 4 ww. ustawy podjąć zawieszone postępowanie.

Konsekwencją podjętego w dniu 31 marca 2006r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest to, że skarga z dnia 27 lutego 2004r powinna być - jak słusznie podniosła strona – przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sądowi (wpływ do SKO 2.03.2004r) wraz z odpowiedzią na nią i aktami administracyjnymi.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał, iż będący przedmiotem rozpoznania w tej sprawie wniosek z dnia 8.04.2004r. jest bezprzedmiotowy, albowiem po zwrocie akt administracyjnych Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, organ ten będzie zobowiązany nadać skardze z dnia 27 lutego 2004r. prawidłowy bieg.

Natomiast Sąd rozpoznając tę skargę będzie, w przypadku jej uwzględnienia orzekał o kosztach postępowania, w tym kosztach zastępstwa procesowego (art. 200 cyt. wyżej ustawy ).

Zatem po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Sąd przekaże akta administracyjne Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu zobowiązując jednocześnie do nadania przedmiotowej skardze biegu zgodnie z art. 54 § 1 ww. ustawy.

Z tych też względów Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt. 3 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekła jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt