drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Inspektor Sanitarny, Zwrócono opłatę kancelaryjną, III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2007-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Sygn. powiązane
II OZ 523/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
II OZ 1256/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zwrócono opłatę kancelaryjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Sędzia NSA – Teresa Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie zwrotu wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi K. M.-C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...], znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zwrócić na rzecz skarżącej – K. M.-C. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od zażalenia na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 19 marca 2008 r. i zaksięgowaną pod pozycją [...]. RA

Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2008 r. K. M.-C. (dalej skarżąca) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2008 r. odrzucające wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Do zażalenia skarżąca K. M.-C. załączyła potwierdzenie uiszczenia w dniu 19 marca 2008 r. na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwoty 100 (sto) zł tytułem wpisu od zażalenia (dowód wpłaty – karta 136-137) zaksięgowanej pod pozycją [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ustawa p.p.s.a.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Stosownie natomiast do treści art. 239 pkt 1 lit. c) ustawy p.p.s.a., obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących m.in. chorób zawodowych. Pojęcie kosztów sądowych obejmuje przy tym wszelkie koszty ponoszone przez stronę skarżącą w toku postępowania, w tym opłaty sądowe, w szczególności wpisy, w tym wpis od zażalenia. Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest odmowa stwierdzenia choroby zawodowej. Stąd też spełnione zostały przesłanki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. c) wskazywanej ustawy, warunkujące ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych.

W dniu 19 marca 2008 r. strona skarżąca uiściła wpis od zażalenia w kwocie 100 (sto) zł. Tym samym w rozumieniu art. 225 ustawy p.p.s.a. różnica między kosztami należnymi, a kosztami pobranymi wyniosła 100 (sto) zł i podlega ona zwrotowi stronie z urzędu na jej koszt.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 225 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

RAPowered by SoftProdukt