drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Odrzucenie skargi, Minister Infrastruktury, Odrzucono skargę, I SA/Wa 731/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 731/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M., I. F., K. J., A. W., M. W., K. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącym R. M., I. F., K. J., A. W., M. W. i K. W. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

I SA/Wa 731/08

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga R. M., I. F., K. J., A. W., M. W., K. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Powyższa skargę w imieniu skarżących wniósł radca prawny S. M. Do tutejszego Sądu w tym samym dniu wpłynęła również wniesiona przez niego skarga R. M., I. F., K. J., A. W., M. W., K. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Po sprawdzeniu z rejestru opłat sądowych wynikało, że radca prawny S. M. uiścił wpis sądowy od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Wpis stały od każdej ze skarg wniesionych przez radcę prawnego S. M. wynosi po 200 (dwieście) złotych.

W związku z powyższym radca prawny zarządzeniem z dnia 27 maja 2008 r. został wezwany do wskazania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, czy uiszczony przez niego wpis od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w kwocie 200 złotych należy traktować jako wpis od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...], czy też jako wpis od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...].

W odpowiedzi radca prawny S. M. pismem z dnia 11 czerwca 2008 r. poinformował, że uiszczony wpis należy traktować, jako wpis od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...]. Do pisma zostało dołączone potwierdzenie uiszczenia wpisu w dniu 10 czerwca 2008 r. od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Zaskarżona decyzja została doręczona radcy prawnemu S. M., jako pełnomocnikowi R. M., I. F., K. J., A. W. w dniu 12 marca 2008 r., M. W. w dniu 13 marca 2008 r., natomiast K. W. w dniu 11 marca 2008 r. Trzydziestodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął, więc odpowiednio w dniu 11 kwietnia 2008 r., 14 kwietnia 2008 r. i w dniu 10 kwietnia 2008 r. Wpis w niniejszej sprawie został uiszczony przez pełnomocnika w dniu 10 czerwca 2008 r., a więc prawie dwa miesiące po upływie terminu do jego uiszczenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 221 powołanej wyżej ustawy orzekł, jak w sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt