drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Kr 1366/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1366/03 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2003-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Inga Gołowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Sygn. powiązane
II OZ 643/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24
II OZ 1377/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13
II OZ 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-27
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: AWSA Inga Gołowska Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku postanawia oddalić wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2008r. wydanym do sygn. akt; II OZ 151/08 Naczelny Sąd Administracyjne w Warszawie, uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania W. L. prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sytuacja majątkowa skarżącej (tzn. posiadany majątek, oszczędności i dochód miesięczny brutto z tytułu emerytury wynosi: 1.126,82 zł). Przy uwzględnieniu obowiązku liczenia się z kosztami postępowania, co najmniej od roku 2003- tj. dnia doręczenia skarżonej decyzji administracyjnej, pozwala to skarżącej na zabezpieczenie i zaoszczędzenie środków finansowych związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym bez uszczerbku koniecznego dla siebie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na zasadzie art. 243, art. 244, art. 245 § 1 i 2, art. 246 §1 w zw z art. 160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt