drukuj    zapisz    Powrót do listy

634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej, Odrzucenie skargi, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono skargę, SA/Bk 1554/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1554/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-03-02 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący/
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Skarżący nie miał wpisu i dlatego skarga podlega odrzuceniu.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

W dniu 18 grudnia 2003 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego

w kwocie 10,- zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 7).

Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wpisu.

Skarga podlega więc odrzuceniu na mocy art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270).-Powered by SoftProdukt