drukuj    zapisz    Powrót do listy

6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Gminy, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Po 188/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 188/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nadania nazwy ulicy; p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie 2. zasądzić od Gminy W. na rzecz Wojewody kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi jest uchwała Rady Gminy W. z dnia [...] r. nr [...]w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości W. oraz nadania nazwy terenom w D. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności tej uchwały w części obejmującej §2 i §3 z uwagi na istotne naruszenie prawa - art. 8 ust. 1a) ustawy o drogach publicznych. Skarga datowana jest na dzień 14 lutego 2007 r.

W odpowiedzi na skargę Przewodnicząca Rady Gminy W. wyjaśniła, iż rada uwzględniła skargę i uchwałą z dnia [...] r. Nr [...] uchyliła zaskarżone przez Wojewodę postanowienia uchwały z dnia [...] r., wnosząc o umorzenie postępowania z wskazaniem na jego bezprzedmiotowość.

Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego zakwestionowanych w skardze postanowień uchwały, co było przedmiotem złożonej przez Wojewodę skargi, przestała istnieć sprawa sądowoadministracyjna wywołana wniesioną skargą, stąd niniejsze postępowanie, jako bezprzedmiotowe, należało umorzyć, działając na podstawie art. 161§1 pkt 3 i §2 w zw. z art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm.). Zawarty w skardze wniosek o zasądzenie kosztów postępowania uwzględniono na podstawie art. 201 w zw. z art. 54 §3 tej ustawy.

/-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

ATPowered by SoftProdukt