drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Umorzenie postępowania, Wojewoda, Umorzono postępowanie, II SA/Bk 399/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 399/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 i par.2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za przejętą nieruchomość p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie

W. S. pismem z dnia [...] maja 2008r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] uchylającą decyzję Starosty S. z dnia [...] marca 2008r. w sprawie o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za przejętą na rzecz Powiatu S. nieruchomość, oznaczoną jako działka o nr [...]/[...] i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wywiedzioną skargę Wojewoda P. uwzględnił w całości. Decyzją z dnia [...] czerwca 2008r. nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję, jak również poprzedzającą ją decyzję Starosty S. z dnia [...] marca 2008r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. O powyższym organ poinformował Sąd w odpowiedzi na skargę z dnia [...] czerwca 2008r. wnosząc o umorzenie postępowania sądowego.

Do wniosku o umorzenie postępowania przychylił się również skarżący, składając stosowne oświadczenie w piśmie z dnia [...] czerwca 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie natomiast z art. 161 §1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...], po wniesieniu skargi została wyeliminowana z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez Wojewodę P. procedury autokontroli przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji skutkowało tym, iż postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe. W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonej decyzji w całości jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed sądem, o jakich mowa w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (T. Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 161 §1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt