drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 626/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 626/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-31
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I SA/Wa 13/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07
I OSK 1457/08 - Wyrok NSA z 2009-06-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.18 § 1,art.19,art.49,art.184 w zw. z art.197 i art.198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. K. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 13/08 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r., wezwano W. K. do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wyłączenie "Sądu Warszawy" zawartego w skardze kasacyjnej z dnia 7 kwietnia 2008 r., poprzez wskazanie – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania – sędziów, których dotyczy wniosek, podanie przyczyn uzasadniających wyłączenie oraz powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie przyczyn wyłączenia. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uzupełnił braków formalnych wniosku.

Wezwanie to zostało dostarczone skarżącemu w dniu 21 kwietnia 2008 r., a w odpowiedzi na nie, W. K. pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. wskazał, iż zasadne jest wyłączenie ze sprawy wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie udzielając jednak Sądowi wyjaśnień, do których został wezwany.

Zarządzeniem z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 13/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek W. K. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskazując, że wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę sędziego, którego dotyczy oraz konkretne przyczyny wyłączenia, odnoszące się do jego osoby. Ponadto, gdy wniosek dotyczy większej liczby sędziów, należy wskazać ich z imienia i nazwiska, a przyczyny wyłączenia odnieść do każdego sędziego z osobna. Braki w tym zakresie uniemożliwiają bowiem nadanie wnioskowi właściwego biegu.

Na to zarządzenie W. K. złożył zażalenie, podnosząc, że jego wniosek nie zawierał braków formalnych oraz podnosząc kwestie dotyczące innych spraw o wskazanych sygnaturach akt. Skarżący poruszył także kwestię pełnomocnika z urzędu, który to pełnomocnik został mu przyznany w ramach prawa pomocy, wskazując , że chce bronić się sam, bez adwokata.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1. w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2. swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do drugiego stopnia;

3. osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4. w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5. w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6. w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

7. w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Niezależnie jednak od przyczyn wymienionych powyżej, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, o czym stanowi art. 19 wskazanej ustawy.

Oznacza to, że o wniosku o wyłączenie sędziego można mówić wówczas, gdy odnosi się on do określonych sędziów i oparty jest na podstawach wskazujących na istnienie takich okoliczności, które wymagają oceny, czy wątpliwości co do bezstronności sędziego są uzasadnione. Należy zauważyć, że okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie musi faktycznie wystąpić oraz być uzasadniona, co wiąże się z przedstawieniem odpowiedniej argumentacji.

Wskazać również należy, ze stosownie do przepisu art. 49 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w myśl art. 49 § 2 zdanie pierwsze wskazanej ustawy, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

W niniejszej sprawie W. K. w skardze kasacyjnej z dnia 7 kwietnia 2008 r. wniósł o "wyłączenie Sądu Warszawy". Wobec tak sprecyzowanego żądania, zasadnie – w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r. – wezwano skarżącego do uzupełnienia braków pisma zawierającego wniosek o wyłączenie sędziów, poprzez wskazanie sędziów, których przedmiotowy wniosek dotyczy, podanie przyczyny uzasadniających wyłączenie oraz powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodabniających istnienie przyczyn wyłączenia w odniesieniu do każdego z sędziów oraz prawidłowo pouczył skarżącego o skutkach niewykonania wezwania. Jednak pomimo tego, w zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych wniosku.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie podkreślić, że przedmiotem jego oceny była wyłącznie prawidłowość wydania zarządzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r., zatem pozostałe kwestie podnoszone przez skarżącego w innych sprawach i wskazanych sygnaturach akt, nie mogły być rozpoznawane w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt