drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Gd 277/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 277/08 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Andrzej Przybielski /przewodniczący/
Jan Jędrkowiak /sprawozdawca/
Katarzyna Krzysztofowicz
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 30 ust. 1 pkt 3, art. 49b ust. 2 i 3
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Przybielski Sędziowie: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak (spr.) Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz Protokolant Starszy Referent Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi L. R. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę.

Uzasadnienie

L. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 lutego 2008r. Nr [...], którą uchylono decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 października 2007r. Nr [...] oraz nakazano skarżącemu rozbiórkę wykonanego przegrodzenia płotem działki gminnej nr [...] położonej w S. gmina K. Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżący domaga się uchylenia decyzji organu odwoławczego.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym ustalonym przez organ:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 5 września 2007 r. Nr [...], podjętym na podstawie przepisów art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nakazał L. R. wstrzymanie robót budowlanych przy budowie ogrodzenia na działce Nr [...] położonej w S. gmina K. (stanowiącej drogę- gminną) wykonanych bez wymaganego prawem zgłoszenia i przedłożenie w terminie 30 dni określonych w postanowieniu dokumentów, tj.: zaświadczenia Wójta Gminy o zgodności budowy ogrodzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; projektu zagospodarowania działki i dowodu dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W oznaczonym terminie zobowiązany nie wykonał nałożonego obowiązku, z tych też względów organ I instancji, stosownie do przepisów art.49b ust. 1 w zw. z art. 49b ust. 3 ustawy decyzją z dnia 15 października 2007r. Nr [...] nakazał rozbiórkę przedmiotowego ogrodzenia.

Od decyzji złożył odwołanie L. R., inwestor robót, wnosząc o uchylenie nakazu rozbiórki, informując, że od właściciela działki Nr [...], tj. Urzędu Gminy otrzymał zapewnienie o sprzedaży spornego gruntu.

Badając w trybie odwoławczym przedmiotową sprawę, organ II instancji stwierdził, że z dokonanych ustaleń (protokół z dnia 22.08.2007r.) i uzasadnienia decyzji organu I instancji wynika, iż L. R. w 2004r. bez wymaganego prawem zgłoszenia na wysokości działki Nr [...] przegrodził ogrodzeniem z siatki zamocowanej na słupkach stalowych działkę nr [...] stanowiącą drogę gminną. Natomiast w granicy południowej działki Nr [...] wstawił słupki ogrodzeniowe bez siatki. Inwestor oświadczył do protokołu, że w Sądzie Rejonowym w W. toczy się postępowanie dotyczące wykupu działki nr [...]. Z pisma Urzędu Gminy z dnia 29 maja 2007r. Nr [...] wynika, że decyzją Wójta Gminy z dnia 19 lipca 2006r. nr [...] sprawa rozgraniczenia działki Nr [...] została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w W. (sygn. akt [...]). Natomiast w postępowaniu odwoławczym Z. K. właściciel sąsiedniej działki nr [...] dostarczył do organu pismo Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2005r. (nazwane przez niego w piśmie z dnia 30 sierpnia 2007r. "decyzją"), z którego wynika że Wójt Gminy zobowiązał L. R. do usunięcia w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania słupków ogrodzenia pomiędzy działką Nr [...] a działką Nr [...] oraz słupków na działce Nr [...] na wysokości granicy pomiędzy działkami [...] i [...]. Organ II instancji wyjaśnił, że Wójt Gminy jako właściciel działki Nr [...], na której wykonano przedmiotowe słupki ogrodzeniowe, miał prawo wezwać osobę, która pobudowała słupki ogrodzeniowe na jego działce, do ich usunięcia. Jednakże pismo to nie zastępuje decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Organ odwoławczy wskazał na treść art.30 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy zgodnie z którym budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. Organ powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007r. sygn. akt II OSK 643/06 w którym podano, że przywołany wyżej przepis wymienia obok dróg także "inne miejsca publiczne". Ustawodawcy chodzi zatem o drogę w rozumieniu miejsca publicznego (powszechnie dostępnego), a nie drogę w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. Prawidłowa wykładnia normy prawnej art. 30 ust. 1 pkt. 3 omawianej ustawy, może i powinna prowadzić do wniosku, że taka droga nie zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, stanowi "inne miejsce publiczne" Jeżeli bowiem do istniejącej drogi, która nie jest drogą publiczną, ma dostęp nieograniczona ilość osób korzystających z tej drogi, to nie sposób przyjąć, że droga ta nie stanowi miejsca publicznego. Staje się nim z woli właściciela ze względu na ustanowiony przez niego sposób użytkowania.

W postępowaniu odwoławczym, na prośbę organu II instancji, Starostwo Powiatowe pismem z dnia 7 lutego 2008r. nr [...] przekazało wypis z rejestru gruntów. Z przesłanego dokumentu wynika, że działka Nr [...] wprawdzie nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, jednakże faktycznie pełni funkcję- drogi dojazdowej, czyli jest miejscem publicznym. Brak zgłoszenia budowy ogrodzenia w miejscu publicznym jakim jest aktualnie przedmiotowa droga, obliguje organ nadzoru budowlanego do wydania rozstrzygnięć określonych w art.49b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Stosownie do przepisów art.49b ust. 2 cytowanej ustawy, ustawy organ nadzoru budowlanego wstrzymał postanowieniem roboty budowlane i określił czynności, które inwestor był zobowiązany wykonać w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Nałożone powyższym postanowieniem obowiązki wynikają literalnie z zapisu art. 49b ust. 2 ustawy. Zgodnie z pkt. 3 tego przepisu organ nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Do chwili obecnej zobowiązany nie wykonał nakazanych czynności (brak zaświadczenia o zgodności budowy ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Zgodnie z przepisami art. 49b ust. 3 prawa budowlanego w przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa wyżej, stosuje się przepisy art.49 ust. 1 ustawy, w myśl których właściwy organ nakazuje w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego prawem zgłoszenia. Z uwagi na to, że decyzja organu I instancji jest nieprecyzyjna, organ odwoławczy dysponując pełnym materiałem dowodowym na podstawie przepisów art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił ją w całości i sam orzekł w sprawie. Zdaniem organu odwoławczego, decyzja z dnia 22 lutego 2008r. nie narusza przepisów art. 139 k.p.a. organ administracji wyjaśnił, że staranie o wykup działki Nr [...] na której wykonano przedmiotowe ogrodzenie nie ma wpływu na podjęte rozstrzygnięcie, ponieważ organy nadzoru budowlanego zobligowane są podejmować rozstrzygnięcia w oparciu o aktualny stan prawny, obowiązujący w dniu wydania decyzji. Art. 49b ust. 3 ustawy Prawo budowlane obliguje organ nadzoru budowlanego do wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego na podstawie art.49b ust. 1, w przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków nałożonych postanowieniem wydanym na podstawie art. 49 b ust. 2 ustawy.

W uzasadnieniu skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku L. R. nie zgodził się z argumentacją organu i podał, że przedmiotowe ogrodzenie ma wysokość 1,40m i jest usadowione na granicy rozdziału działki. Z tych też względów nie wymaga zgłoszenia. Podniósł dodatkowo, że właścicielem działki Nr [...] jest Gmina K. a nie Wójt, który dodatkowo nie dokonał rozgraniczenia, czym spowodował, iż nie wiadomo gdzie znajduje się działka. Skarżący wskazał, że przedmiotowa droga jest poprzecinana przez wszystkich właścicieli gruntów a stan ten istnieje od 60 lat. Nadto podał, że działka Nr [...] istnieje tylko w niektórych składach map kartograficznych.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Również Z. K. domagał się oddalenia skargi podzielając argumentację organu II instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269), Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola, o której mowa powyżej, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W rozpoznawanej sprawie niesporne jest, że będąca własnością gminy K. działka nr [...] jakkolwiek niezliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych, z którymi sąsiaduje.

Zapewnia więc mieszkańcom dostęp do drogi publicznej, z którą łączy należące do nich nieruchomości. W tych warunkach za w pełni uprawnione należy uznać ustalenie orzekających w sprawie organów, że stanowi ona "inne miejsce publiczne", o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z treścią powołanego wyżej przepisu, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m (...).

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że skarżący rozpoczął działania budowlane w warunkach samowoli budowlanej. Podkreślić należy, że swoim postępowaniem wprowadził potencjalne ograniczenia dla osób korzystających (za zgodą właściciela, tj. gminy K.) z tego szlaku komunikacyjnego.

Tego rodzaju postępowanie uzasadniało a nawet obligowało organ nadzoru budowlanego do wszczęcia postępowania.

Materialną podstawę stanowił tutaj tryb z art. 49b Prawa budowlanego, tj. nałożenie obowiązków, których wykonanie stwarzało możliwość legalizacji samowolnie wznoszonego obiektu. Zgodnie z treścią art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, organ nałożył na skarżącego określone obowiązki, a konsekwencją ich niespełnienia był, zgodnie z w/w regulacją, nakaz przymusowej rozbiórki (art. 49b ust. 3).

Bezspornym jest, że skarżący nałożonych obowiązków nie wykonał, co musiało skutkować orzeczonym nakazem.

Faktu tego nie zmieniają podnoszone przez skarżącego zarzuty dotyczące nieuwzględnienia przez gminę K. jego wniosku o wykupienie działki nr [...], czy też okoliczność, że w Sądzie Rejonowym w W. toczy się postępowanie o rozgraniczenie.

Nakaz rozbiórki został orzeczony prawidłowo i z tych też względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt