drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Prawo pomocy, Inspektor Transportu Drogowego,  , VI SA/Wa 1471/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1471/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-28  
Data wpływu
2007-08-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Sałek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. i J. S., wspólników "E" s.c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. S. i J. S., wspólników "E" s.c. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: zwolnić M. S. i J. S. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 18 października 2007 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożone przez M. S. i J. S., wspólników "E" s.c., na urzędowych formularzach wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające dla oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej skarżącego,

Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez nadesłanie dokumentów potwierdzających podane we wniosku informacje, które to dokumenty wpłynęły do Sądu w dniu 16 listopada 2007 r.

Z informacji zawartych we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przesłanych dokumentów wynika, iż oboje skarżący pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym [...] wraz z [...] K. S. oraz M. S. Majątek rodziny to dom oraz dwa samochody. [...] M. S. podaje, iż nie uzyskuje w chwili obecnej

żadnych dochodów, studiując aktualnie na Politechnice [...] a K. S. z tytułu umowy o pracę uzyskała przez okres trzech miesięcy łączne wynagrodzenie w wysokości 1261 zł brutto. Dochód J. S. w roku podatkowym 2006 wyniósł 32 514 zł przed opodatkowaniem, przy czym saldo na wspólnym rachunku M. S. i J. S. wykazało na dzień 12 listopada 2007 r. debet w kwocie 50 698 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II

CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę wysokość osiągniętego w 2006 r. przez J. S. dochodu, w kontekście konieczności poniesienia wydatków

związanych z utrzymaniem oraz skali ciążącego na obojgu skarżących zadłużenia, nie jest możliwe poczynienie przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt