drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Przywrócenie terminu, Wojewoda, Oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, II SA/Gd 156/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 156/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2008-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 10 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w S. na decyzję Wojewody z dnia 26 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych postanawia oddalić wniosek skarżącej A w S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę Spółdzielni A w S. na decyzję Wojewody z dnia 26 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z uwagi na nieuiszczenie w terminie wpisu sądowego od skargi.

We wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż zarząd spółdzielni nie mógł w terminie odebrać wysyłanej korespondencji sądowej z uwagi na wskazanie błędnego adresu skarżącej, a mieszkanie przy ul. Morcinka 22 Nr 7 zajmowane jest przez osobę prywatną, która nie przekazała spółdzielni żadnego awiza, w związku z czym spółdzielnia nie mogła zapoznać się z treścią zobowiązania. W piśmie z dnia 4 czerwca 2008 r. skarżąca wskazała , iż mieszkanie to jest obecnie własnością Agencji w S., nie będącej członkiem Spółdzielni. W lokalu tym, wcześniej czasowo użytkowano pewną powierzchnię na biuro spółdzielni, jednak obecnie już się ono tam nie mieści. Fakt ten spowodował pomyłkę we wskazaniu w skardze adresu spółdzielni przy ul. Morcinka 22 Nr 7 zamiast Morcinka 22.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, warunkiem przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie przez stronę braku winy w uchybieniu terminu. Brak winy w uchybieniu terminu winien być oceniany w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od osoby dbającej należycie o swoje interesy. Dopuszczenie się przez stronę choćby lekkiego niedbalstwa uzasadnia przyjęcie jej zawinienia w uchybieniu terminu i oddalenie wniosku o przywrócenie terminu. Wskazana we wniosku okoliczność nie uzasadnia przyjęcia braku winy skarżącej w uchybieniu terminu. Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego przesłano prawidłowo na adres wskazany z skardze. Błędne wskazanie przez stronę w skardze adresu dla dokonywania doręczeń, który nie był już aktualny świadczy o niestaranności strony w prowadzeniu jej spraw. Doręczyciel prawidłowo pozostawił zawiadomienie o nadejściu przesyłki zawierającej wezwanie do uiszczenia wpisu w skrzynce na korespondencję, doręczyciel ten nie miał obowiązku dokonywania ustaleń, czy skarżąca wynajmuje nadal część lokalu na prowadzenie biura. Na marginesie wskazać należy, iż przesyłka zawierająca postanowienie o odrzuceniu skargi doręczana na ten sam adres przy ul. Morcinka 22 Nr 7 została przez adresata odebrana.

W niniejszej sprawie nie zachodzą zatem okoliczności uzasadniających przyjęcie braku winy strony w uchybieniu terminu do dokonania czynności.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd, na podstawie art. 86 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.Powered by SoftProdukt