drukuj    zapisz    Powrót do listy

6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Prawo pomocy, Minister Obrony Narodowej, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Wa 744/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 744/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1035/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. G. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] marca 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania na rzecz wierzyciela kwatery stałej postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych -

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania na rzecz wierzyciela kwatery stałej. Na stronie skarżącej

w niniejszej sprawie spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych. Strona ma obowiązek uiszczania kosztów sądowych w toku całego postępowania.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - obejmującym między innymi zwolnienie od opłat sądowych i wydatków (art. 245 § 3 powołanej ustawy) - następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny.

W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wnioskodawczyni oświadczyła, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje

się z emerytury w wysokości 1 270,50 zł brutto oraz uzyskuje wierzytelność

w wysokości 52,55 zł miesięcznie. Podała, że świadczenie emerytalne ulega pomniejszeniu do kwoty 744,53 zł netto na skutek potrącenia sum egzekwowanych na mocy dwóch tytułów wykonawczych. Oświadczyła, że miesięcznie spłaca 293,54 zł

z tytułu zaciągniętego kredytu. Opłata mieszkaniowa wynosi 457 zł miesięcznie,

opłata za energię 181,47 zł w rozliczeniu za dwa miesiące. Podała, że majątku

i oszczędności nie posiada.

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku

o przyznanie prawa pomocy stwierdzić należy, że skarżąca wykazała, że w chwili obecnej nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Dochód, którym aktualnie dysponuje wnioskodawczyni (797,08 zł netto) wystarcza właściwie tylko na pokrycie kosztów opłaty za mieszkanie, energię elektryczną i spłatę raty kredytu. Skarżąca, zgodnie z oświadczeniem, nie dysponuje środkami finansowymi, które mogłaby przeznaczyć na pokrycie kosztów sądowych.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt