drukuj    zapisz    Powrót do listy

6151 Lokalizacja dróg i autostrad, Inne, Minister Budownictwa, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, IV SA/Wa 2264/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2264/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-23  
Data wpływu
2005-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jakub Linkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 1359/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09
II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09
II OSK 849/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20
II OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 i 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia WSA Jakub Linkowski po rozpoznaniu w dniu 23 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej postanawia z urzędu sprostować oczywiste omyłki w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. poprzez zastąpienie w sentencji tego postanowienia błędnie wskazanego numeru zaskarżonej decyzji prawidłowym numerem "[...]".

Uzasadnienie

W sentencji postanowienia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia (k. 634) doszło do oczywistych omyłek polegających na wskazaniu błędnego numeru zaskarżonej decyzji.

Wyżej powołanym postanowieniem bezsprzecznie odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. nr [...]. Znajduje to potwierdzenie zarówno w aktach administracyjnych, jak i sądowych, a zatem błędne wskazanie numeru zaskarżonej decyzji w wyżej powołanym postanowieniu ma charakter oczywistych omyłek wymagających sprostowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 166 w związku z 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt