drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, , Prezydent Miasta, Stwierdzono bezskuteczność czynności, IV SA/Wa 972/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 972/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-10-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Alina Balicka /sprawozdawca/
Anna Szymańska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2011 r. sprawy ze skargi R.S. i J. S. na czynność Prezydenta W. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza, że zaskarżona czynność nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Prezydenta W. na rzecz skarżących R.S. i J. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Aktem notarialnym nr repertorium [...] z dnia [...] maja 1996 r. R. S. i jego siostra J. S. nabyli prawo własności po ½ części nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW Nr [...] stanowiącej zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu nr [...], o obszarze [...], położonej w Osiedlu R., gminie L., powiatu W., przy ulicy [...] i [...]. W akcie notarialnym zaznaczono również, że część nabytej przez R. S. i J. S. działki o obszarze 191 m2 znajduje się pod ulicami [...] i [...]. Z okazanego przy akcie notarialnym wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z rejestru gruntów, wydanych przez Urząd Gminy W. w dniu 14 maja 1996 r. wynika, że nabyta nieruchomość położona jest w gminie W., przy ul. [...] nr [...] i stanowi działkę gruntu nr ewid. [...] z obrębu nr [...] o obszarze 1209 m2.

Wojewoda [...] decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2001 r., wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.) stwierdził nabycie przez Gminę W. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną (droga gminna – [...]) i oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym [...] jako działka ewidencyjna nr [...] o powierzchni 100 m2, stanowiącej część gruntów uregulowanych w księdze wieczystej KW Nr [...].

Wojewoda [...] decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2001 r., wydaną na podstawie prawnej jak wyżej, stwierdził nabycie przez Gminę W. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną (droga gminna – [...]) i oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym [..] jako działka ewidencyjna nr [...] o powierzchni 91 m2, stanowiącej część gruntów uregulowanych w księdze wieczystej KW Nr [...].

Na podstawie decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2001 r. Nr [...] i Nr [...] w dniu [...] września 2002 r. wprowadzono w ewidencji gruntów zmiany, za numerem zmian Nr [...] i Nr [...], polegające na wpisaniu Gminy

W. jako właściciela dz. ew. [...] dr położonej ul. [...] z KW [...] i dz. ew. [...] dr położonej ul. [...] z KW [...]. Dla działki nr ew. [...], droga o powierzchni 91 m2 założono księgę wieczystą Nr [...], po odłączeniu działki z KW [...], natomiast dla działki nr ew. [...], droga o powierzchni 100 m2 założono księgę wieczystą Nr [...], po odłączeniu działki z KW [...].

Minister Infrastruktury decyzją znak [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. stwierdził nieważność decyzji Wojewody [...]Nr [....] z dnia [...] listopada 2001 r. uznając, iż w trakcie postępowania przed organem wojewódzkim nie zbadano jednej z istotnych przesłanek zastosowania art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r., tj. władztwa przez podmiot publicznoprawny działką nr [...]. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury znak [...] z dnia [...] lipca 2008 r.

Minister Infrastruktury decyzją znak [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r., z tych samych względów stwierdził nieważność decyzji Wojewody [...]Nr [...] z dnia [...] listopada 2001 r. dot. działki nr [...]. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury znak [...] z dnia [...] lipca 2008 r.

Na wniosek współwłaścicieli J. S. i R. S. z dnia [...] lutego 2009 r., na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r., znak [....] i znak [...], w dniu [...] lutego 2009 r. za numerem zmiany [...], w ewidencji gruntów wpisano J. S. i R. S. jako współwłaścicieli po ½ części co do działek nr ew. [...] i nr ew. [...].

Na wniosek współwłaścicieli J. S. i R. S. z dnia [...] marca 2009 r., na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r., znak [...] i znak [...], w dniu [...] marca 2009 r. za numerem zmiany [...] i numerem zmiany [...], w ewidencji gruntów wykreślono W. jako władające działkami nr ew. [...] i nr ew. [...].

Na wniosek współwłaścicieli J. S. i R. S. z dnia [...] sierpnia 2009 r., na podstawie zawiadomienia [...] z dnia [...] lipca 2009 r. Sądu Rejonowego dla W. [....] Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiadomienia [...] z dnia [...] lipca 2009 r. Sądu Rejonowego dla W. [...] Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu

[...] sierpnia 2009 r., za numerem zmiany [...], w ewidencji gruntów ujawniono [...] do działek, ew. [...], [...] i [...].

W dniu 19 marca 2010 r. współwłaściciele J. S. i R. S. zgłosili zmianę danych ewidencji gruntów i budynków co do działek ewidencyjnych nr [...] i nr [...], poprzez wpisanie w rubryce opis użytków, tereny mieszkaniowe zamiast droga.

W dniu [...] lutego 2011 r., Prezydent W. działając z urzędu, za numerem zmiany [...], w ewidencji gruntów dokonał zmiany co do działek ewidencyjnych nr [...] i nr [...] obr. [...] poprzez przywrócenie zapisu władania Prezydenta W. tymi działkami, nadanie nr dróg, cofając w ten sposób zmiany [...] i [....] z dnia [...] marca 2009 r.

Pismem z dnia 11 lutego 2011 r. J. S. i R. S. zostali powiadomieni o przywróceniu w ewidencji wpisów W. (obecnie Prezydenta W.) jako władającego do działek ewidencyjnych nr [...] i nr [...] z obrębu [...] wg stanu sprzed wprowadzenia zmian [...] i [...]. W piśmie tym wyjaśniono, że zmiana polegająca na wykreśleniu W. jako władającego działkami nr [...] i nr [...] została wprowadzona do ewidencji przedwcześnie, bez podstawy prawnej i niezgodnie z art. 51 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pismo z dnia 11 lutego 2011 r. zostało doręczone J. S. i R. S. w dniu 2 marca 2011 r.

J. S. i R. S. działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismem z dnia 11 marca 2011 r., które wpłynęło do Prezydenta W. Naczelnika Delegatury Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy [...]. Urzędu W. w dniu 14 marca 2011 r., wezwali Prezydenta W. do usunięcia naruszenia prawa polegającego na dokonaniu w ewidencji gruntów i budynków zmiany nr [...], o której mowa w zawiadomieniu o zmianie z dnia [...] lutego 2011 r.

Pismem z dnia 10 maja 2011 r., które wpłynęło do organu w dniu 11 maja 2011 r., R. S. i J. S. , działając na podstawie art. 52 § 3 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na dokonanie w ewidencji gruntów i budynków przez Naczelnika

Delegatury Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy [...]. Urzędu W. z upoważnienia Prezydenta W. zmiany nr [...], o której mowa w zawiadomieniu o zmianie z dnia [...] lutego 2011 r., doręczonym skarżącym w dniu 3 marca 2011 r.

Skarżący podnieśli, że zaskarżonej zmiany dokonano w przedmiocie:

- cofnięcia zmian nr [...] z dnia [...] marca 2009 r. oraz nr [...] z dnia [...] marca 2009 r. poprzez wykreślenie strony skarżącej jako władającego dz. ew. [...] i dz. ew. [...], co sprawiło, że w ewidencji jako władający tymi działkami wpisany jest Prezydent W.;

- częściowego cofnięcia zmiany nr [...] z dnia [...] sierpnia 2009 r. poprzez wykreślenie dz. ew. [...] i dz. ew. [...] w tabeli Grunty rejestru gruntów, co sprawiło, że w ewidencji wykazano, ze przed zaskarżoną zmianą powierzchnia działek skarżących wynosiła ogółem 0,1400 ha, zaś po zmianie 0,1209 ha.

Skarżący wskazali, że naruszenie prawa polega na tym, że zaskarżonej zmiany nr [...] dokonano z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej, a nie w drodze decyzji administracyjnej i bez przedłożenia żadnych dokumentów źródłowych uzasadniających zmianę wpisu. Ponadto w rubryce OPIS ZMIANY nie uwzględniono zawiadomienia z dnia [...] lutego 2011 r. o zmianie nr [...], że jest to częściowe cofnięcie zmiany nr [...] z dnia [...] sierpnia 2009 r.

Powyższe oznacza, że mimo braku dokumentów źródłowych, zaskarżoną zmianą nr [...] dokonano zmiany władającego poprzez wykreślenie skarżących i wpisanie Prezydenta W. , tj. z naruszeniem praw skarżących. Ponadto dokonano zmiany ogólnej powierzchni działek skarżących z 0,1400 ha na 0,1209 ha, co również narusza prawa skarżących.

Skarżący, powołując się na orzecznictwo, wskazali, ,ze jedynie zmiany wprowadzane na podstawie stosownych dokumentów urzędowych nie wymagają wydania decyzji, co jednak z braku dokumentów nie zachodzi w s[prawie zaskarżonej zmiany nr [...] .

Skarżący wnieśli o stwierdzenie bezskuteczności czynności dokonanej zaskarżoną zmianą nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r.

Prezydent W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Organ wskazał, że pismo skarżących z dnia 11 marca 2011 r., które wpłynęło do organu w dniu 14 marca 2011 r., wzywające Prezydenta W. jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na terenie W. do usunięcia

naruszenia prawa w związku z wprowadzeniem do ewidencji zmiany nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. jest przedwczesne, z uwagi na nie rozpatrzenie decyzją ich wniosków dotyczących zapisów wykazanych w ewidencji dla działek ewidencyjnych nr [...] i [...] z obrębu [...] . Wprowadzenie z urzędu zmiany nr [...] , jak wskazał organ, jest jednych z etapów prowadzonego postępowania wyjaśniającego, a zawiadomienie o zmianie nie rozstrzyga jeszcze istoty sprawy. W przypadku, kiedy podmiot objęty tą zmianą nie zgadza się z jej treścią, organ wszczyna postępowanie administracyjne na skutek złożonego protestu wobec wprowadzonej z urzędu zmiany. Taka sytuacja, w ocenie organu, ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wezwanie z dnia 11 marca 2011 r. zostało wniesione w toku prowadzonego przez organ ewidencyjny postępowania administracyjnego mającego na celu wyjaśnienie stanu władania przedmiotowymi działkami i rodzaju użytku występującego na tych działkach, na skutek wniosków skarżących z dnia 3 marca 2009 r., 4 marca 2009 r., 28 października 2009 r. i 29 października 2009 r. Po zakończeniu tego postępowania będzie wydana decyzja administracyjna odnosząca się do wszystkich wniosków złożonych przez skarżących, a w szczególności do prawidłowości wprowadzenia do ewidencji zmiany nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r.

W toku postępowania sądowego skarżący przedłożyli do akt sprawy, przy piśmie z dnia 10 sierpnia 2011 r., decyzję Prezydenta W. nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r., którą odmówiono aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla działek ewidencyjnych nr [...] i [....], polegającej na wykreśleniu wpisu Prezydenta W. jako władającego i wpisaniu w to miejsce J. S. i R. S. ego jako współwładających po części udziału przez każde z nich oraz zmianie dla tych działek wpisu użytku gruntowego z "dr" (drogi) na "B" (tereny mieszkaniowe).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, przy czym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na inne niż

określone w pkt 1-3 art. 3 § 2 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skarżący na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 cyt. ustawy zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie czynność materialno- techniczną Prezydenta W. polegającą na dokonaniu w ewidencji gruntów i budynków zmiany nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r.

Ponieważ na czynność tę ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia, to stosownie do art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

Skarżący o zmianie nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. dowiedzieli się w dniu 2 marca 2011 r. i w dniu 14 marca 2011 r. wezwali Prezydenta W. do usunięcia naruszenia prawa, a zatem dochowali terminu z art. 52 § 3 w/w ustawy.

Z kolei stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Prezydent W. nie udzielił formalnej odpowiedzi na wezwanie. Skarżący w dniu 11 maja 2011 r. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czym zachowali termin przewidziany w art. 53 § 2 w/w ustawy. Wprawdzie w aktach administracyjnych znajduje się pismo Prezydenta W. z dnia 8 kwietnia 2011 r., skierowane do skarżących jako odpowiedź na ich pismo z dnia 14 marca 2011 r., jednakże organ nie ustosunkowuje się w nim merytorycznie do wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W aktach administracyjnych brak jest dowodów doręczenia tego pisma skarżącym. Skarżący w piśmie z dnia 11 maja 2011 r. skierowanym do Prezydenta W. podali, że pismo z dnia 8 kwietnia 2011 r. zostało im doręczone w dniu 4 maja 2011 r. Gdyby nawet uznać, że pismo Prezydenta W. z dnia 8 kwietnia 2011 r. było odpowiedzią organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to również w tym przypadku skarżący wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Warszawie, zachowali termin przewidziany w art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do treści art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) do zadań starosty (na terenie W. obowiązki starosty wykonuje Prezydent W. ) należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ewidencja gruntów i budynków, jak stanowi art. 20 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obejmuje m.in. informacje dotyczące gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty.

Ponadto § 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zobowiązuje starostę do utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Z kolei, jak stanowi § 45 ust. 1 cyt. rozporządzenia, aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych.

Stosownie do treści § 46 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11.

W przedmiotowej sprawie, zmiany w ewidencji z dnia [...] marca 2009 r. wprowadzone za nr zmiany [...] i nr zmiany [...] zostały dokonane na wniosek współwłaścicieli, tj. skarżących w oparciu o decyzje Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r., znak [...] i znak [...]. Na skutek tych zmian, w ewidencji gruntów i budynków w stosunku do działek ewidencyjnych nr [...] i nr [...] wykreślono jako władające W., a wpisano współwłaścicieli J. S. i R. S. Należy przyjąć, że Prezydent W. dokonując w/w zmian ocenił wniosek i decyzje Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r., znak [...] i znak [...] i uznał, że dają one podstawę do dokonania zmian w ewidencji, jakich dokonano zmianą nr [...] i zmianą nr [...] z dnia [...] marca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków upoważnia starostę do podejmowania działań w zakresie aktualizacji danych zawartych w ewidencji również z urzędu - § 46 ust. 1 rozporządzenia. Jednakże w ust. 2 § 46 rozporządzenia zostało sprecyzowane, że z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,

opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,

dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

Prezydent W. wprowadzając z urzędu zmiany w ewidencji w dniu [...] lutego 2011 r. za numerem zmiany [...] winien był wskazał podstawę zmiany wynikającą z § 46 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia.

Słusznie w przedmiotowej sprawie skarżący zarzucają organowi, że dokonał z urzędu w dniu [...] lutego 2011 r. zmiany w ewidencji za nr [...] bez podstawy prawnej. W opisie zmiany nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. organ powołał się na notatkę służbową bez podania jej daty i treści, co nie spełnia wymogów § 46 ust. 2 rozporządzenia. W zawiadomieniu o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków organ wskazał, że zmian dokonano na podstawie § 44 pkt 2 rozporządzenia. Powołany przepis zobowiązuje starostę do utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, jednakże nie może samodzielnie stanowić podstawy merytorycznych zmian wprowadzanych w ewidencji z urzędu, bez wskazania podstawy prawnej zmiany wynikającej z § 46 ust. 2 rozporządzenia.

Aktualizacji operatu ewidencyjnego z urzędu dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych. Dokonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z urzędu musi być udokumentowane. W takim przypadku proces aktualizacji kończy się zawiadomieniem przekazywanym podmiotom, o których mowa w § 49 ust. 1 rozporządzenia.

Natomiast w sytuacji, jak w przedmiotowej sprawie, gdy organ uznał, że aktualizacja operatu ewidencyjnego dokonana w dniu [...] marca 2009 r., na wniosek

skarżących, za numerami zmian [...] i [...] była przedwczesna i nie uzasadniały jej decyzje Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r., znak [...] i znak [...] był wszcząć postępowanie administracyjne na podstawie § 47 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy.

Tak więc w sytuacji, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne, a wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji, na którą służy stronie odwołanie stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niedopuszczalne natomiast jest dokonywanie w takiej sytuacji aktualizacji ewidencji w drodze czynności materialno-technicznej, jak uczyniono to w przedmiotowej sprawie, i to poprzez cofnięcie zmian wcześniej dokonanych. Organ nie ma możliwości uchylania zmian dokonanych w formie czynności materialno- technicznych, kolejnymi czynnościami materialno-technicznymi, w sytuacji gdy uzna, że były one nieuzasadnione.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie Prezydent W. powinien był wszcząć postępowanie administracyjne w trybie § 47 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykazałoby, że w dacie wprowadzania do ewidencji zmian na podstawie zmiany nr [...] i nr [...] z dnia [...] marca 2009 r. nie było podstaw do wykreślenia Prezydenta W. jako władającego działkami ewidencyjnymi nr [...] i nr [...], to w drodze decyzji administracyjnej uchyliłby czynność materialno-techniczną polegającą na wprowadzeniu do ewidencji gruntów i budynków zmiany nr [...] i zmiany nr [...] z dnia [...] marca 2009 r.

Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 146 § 1 i art. 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt