drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, III SA/Łd 284/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 284/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-24  
Data wpływu
2008-05-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Robert Adamczewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Sygn. powiązane
I OZ 287/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27
I OSK 206/09 - Wyrok NSA z 2009-11-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Referendarz sądowy – Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zwrotu pisma postanawia przyznać skarżącej K. S. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata r.a.

Uzasadnienie

III SA/Łd 284/08

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. K. S. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie zwrotu pisma. W wyniku wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy, załączając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Z formularza wniosku wynikało, że skarżąca wnosi o przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, jednakże z pisma przewodniego, do którego załączony został formularz jednoznacznie wynika, że skarżąca domaga się również ustanowienia adwokata. Z tych względów sąd uznał, że wniosek skarżącej dotyczy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, czyli przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym i w tym zakresie wniosek ten został rozpoznany.

W oświadczeniu dotyczącym osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym skarżąca wskazała na córkę A. S. (36 lat) oraz syna T. S. (34 lata). Podniosła przy tym, że oboje pracują obecnie w Anglii, a w Polsce mają jedynie miejsce zameldowania. Skarżąca wskazała, że nie zna wysokości osiąganych przez dzieci dochodów. Na dochody w gospodarstwie domowym skarżącej składają się: świadczenie emerytalne skarżącej w wysokości 1.099 zł oraz dodatek pielęgnacyjny z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bratem w wysokości 163 zł. Daje to łączny dochód w gospodarstwie domowym skarżącej w wysokości ok. 1.262 zł. Skarżąca jest właścicielem domu o powierzchni 120 m2, posadowionego na działce o powierzchni 724 m2 oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 2,15 ha oraz innej nieruchomości o powierzchni 2,22 ha. Skarżąca wskazała także na koszty utrzymania, w szczególności koszty utrzymania nieruchomości i inne opłaty stałe – 500 zł, koszty zakupu leków – 70 zł. Podniosła także, że spłaca kredyt na remont i modernizację, którego wysokość wynosi 16.000 zł oraz że zaciągnęła kredyt odnawialny w kwocie 4.300 zł. Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem skarżąca nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącej stanowią: świadczenie emerytalne skarżącej w wysokości 1.099 zł oraz dodatek pielęgnacyjny z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bratem w wysokości 163 zł. Daje to łączny dochód w gospodarstwie domowym skarżącej w wysokości ok. 1.162 zł. Istotne jest przy tym, że skarżąca opiekuje się niepełnosprawnym bratem, dla którego – na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu – ustanowiona została kuratorem osoby ułomnej. Wskazać także należy na fakt spłacania przez skarżącą kredytu na remont i modernizację domu w wysokości 16.000 zł oraz kredytu odnawialnego w kwocie 4.300 zł. Skarżąca nie posiada także żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Zwrócić także należy uwagę na fakt, iż skarżąca ponosi comiesięczne wydatki w gospodarstwie domowym, obejmujące przede wszystkim koszty utrzymania nieruchomości i inne opłaty stałe – 500 zł oraz koszty zakupu leków – 70 złotych.

Z powyższego wynika, że sytuacja majątkowa skarżącej jest trudna i ewentualna konieczność poniesienia kosztów postępowania sądowego – w szczególności wpisu sądowego, czy pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego może w istotnym stopniu wpłynąć na jej sytuację materialną. Stąd też biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz informacje załączone do akt postępowania należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

r.a.Powered by SoftProdukt