drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę w części
*Odmówiono przyznania prawa pomocy co do całości wniosku, I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-18  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FSK 1516/09 - Wyrok NSA z 2010-12-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę w części
*Odmówiono przyznania prawa pomocy co do całości wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 rok postanawia: odrzucić skargę M. M..

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2008 r., skarżący M. i M. M., pismem z dnia 8 kwietnia 2008 r., zostali wezwani do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez jej podpisanie przez M. M. bądź nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wezwanie wraz z pouczeniem o skutkach nie usunięcia powyższych braków w zakreślonym terminie, zostało skutecznie doręczone w dniu 10 kwietnia 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

Z akt sprawy wynika, że M. M. skargi nie podpisał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednym z wymogów formalnych skargi jest, stosownie do art. 46 § 1 pkt 4) upsa, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jednakże podpis ten musi być złożony własnoręcznie, bowiem potwierdza on złożenie przez autora pisma oświadczenia woli. Zaznaczyć trzeba, że brak podpisu jest brakiem formalnym, który na wezwanie sądu, podlega usunięciu w ustawowym terminie 7 dni.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, iż skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], została podpisana jedynie przez M. M.. M. M. natomiast, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania do usunięcia braków formalnych, skargi nie podpisał.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 upsa skargę należało odrzucić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt