drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Ewidencja ludności, Wojewoda, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 § 1, art. 58 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

K. K. w dniu 11 stycznia 2007 r. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...]

w przedmiocie wymeldowania. Skarżący podał także, że w dniach od 14 marca

2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. przebywał w areszcie śledczym we W.

i nie miał dostępu do skierowanej do niego korespondencji. Podał także,

że zaskarżoną decyzję z dnia [...] kwietnia 2006 r. odebrał w dniu 14 grudnia 2006 r.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki wniósł o jej odrzucenie,

z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia. Organ podał, że zaskarżoną decyzję wysłał do skarżącego na adres korespondencyjny podany przez niego w toku postępowania administracyjnego. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka została doręczona w dniu 19 kwietnia 2006 r. Wniesienie skargi w dniu

11 stycznia 2007 r. nastąpiło z uchybieniem trzydziestodniowego terminu

do dokonania tej czynności.

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2007 r. skarżący sprecyzował, że podana

w skardze okoliczność odebrania zaskarżonej decyzji w grudniu 2006 r. z powodu pobytu w areszcie, stanowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Sąd, analizując znajdujący się

w aktach administracyjnych materiał dowodowy stwierdził, iż doręczenie zaskarżonej decyzji nastąpiło skutecznie w dniu 19 kwietnia 2006 r. Nie zmienia tego okoliczność, że od 14 marca do 30 listopada 2006 r. skarżący przebywał w areszcie śledczym, gdyż nie wskazał adresu aresztu jako nowego adresu do odbioru korespondencji urzędowej. Sąd uznał, że pobyt skarżącego w areszcie śledczym nie stanowi niezawinionej przeszkody w terminowym wniesieniu skargi. Skarżący, mając świadomość, że organ prowadzi postępowanie odwoławcze powinien niezwłocznie poinformować o nowym adresie pobytu i odbioru korespondencji. Ponadto skarżący mógł się porozumieć ze swoim pełnomocnikiem dla doręczeń ustanowionym w postępowaniu administracyjnym, aby odbieraną korespondencję kierował na adres aresztu śledczego. Zaniechanie tych czynności świadczyło, w ocenie Sądu, o niedochowaniu koniecznej szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, a zatem uchybienia terminu do wniesienia skargi nie sposób uznać za niezawinione.

Następnie, postanowieniem z dnia 18 września 2007 r. r., sygn. akt II OZ 767/07 Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu zażalenia K. K. na omawiane wyżej postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przedmiotowe zażalenie oddalił. NSA podzielił stanowisko wyrażone w orzeczeniu Sądu I instancji, iż skarżący nie wykazał, aby uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia

w sprawie.

Zaskarżoną decyzję z dnia [...] kwietnia 2006 r. doręczono w dniu

19 kwietnia 2007 r., na wskazany przez skarżącego adres do korespondencji. Jak wynika z akt administracyjnych sprawy skarżący odebrał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wymeldowania, które zawierało pouczenie, że strona ma obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa). W związku z tym, pomimo iż K. K. od dnia 14 marca 2006 r. przebywał w areszcie śledczym, to wobec niewykonania obowiązku wynikającego z art. 41 § 1 kpa należy uznać, że doręczenie skarżącemu decyzji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2006 r.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 19 maja 2006 r.

Skargę skarżący wniósł w dniu 11 stycznia 2007 r., a zatem po upływie terminu do jej wniesienia. Taka skarga, z mocy art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie powołanego wyżej przepisu, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt