drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Prawo pomocy Koszty sądowe Pełnomocnik procesowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , III SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2007-09-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Zaorska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Koszty sądowe
Pełnomocnik procesowy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250, art. 258 par. 1, par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Anna Zaorska po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. G. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r. postanawia -przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz adwokata M. G. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100), w tym: tytułem opłaty - kwotę 120 złotych (słownie: sto dwadzieścia zł), tytułem 22% podatku od towarów i usług - kwotę 26,40 złotych (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100)-

Uzasadnienie

Postanowieniem z [...] maja 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącej J. S. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Pełnomocnikiem z urzędu Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata M. G..

W piśmie z 18 lipca 2008 r. pełnomocnik stwierdził, iż po przeanalizowaniu akt sprawy nie widzi podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 lutego 2008 r. Jednocześnie ustanowiony

w sprawie adwokat wniósł o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Oświadczył, iż opłaty te nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej "p.p.s.a.") wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.; dalej "rozporządzenie").

Na mocy §18 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Zgodnie natomiast z §2 ust. 3 rozporządzenia, w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W związku z powyższym na podstawie art. 250, art. 258 §1 i §2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt