drukuj    zapisz    Powrót do listy

6305 Zwrot należności celnych, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych w części, III SA/Po 713/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 713/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-11-16  
Data wpływu
2005-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I GSK 78/08 - Wyrok NSA z 2008-12-04
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 §1 pkt 2, art. 258 §2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sebastian Michalski - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego; postanawia zwolnić skarżącego od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem oraz od wpisu od skargi kasacyjnej. /-/ Sebastian Michalski T.M.d

Uzasadnienie

I. H., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (k. 97-105) oraz zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej (k. 134-131).

W uzasadnieniu zgłoszonych wniosków wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku. Jedyne źródło dochodu stanowi zatrudnienie w [...]. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 900,00zł brutto miesięczne. Nie posiada stałego adresu zameldowania i zamieszkuje u rodziców w należącym do nich budynku. Wyjaśnił, że faktycznie nie prowadzi już działalności gospodarczej, aczkolwiek ani jej nie zawiesił, ani nie zlikwidował. Rachunki bankowe i wierzytelności zostały zajęte z tytułu należności podatkowych i celnych, a rok podatkowy 2003 zamknął stratą w wysokości 2.254.349,89zł. Podniósł, że w obecnej chwili jest zobowiązany do uiszczenia wpisów sądowych na łączną kwotę ponad 300.000,00zł.

Biorąc pod uwagę ilość spraw zawisłych przed tutejszym Sądem z udziałem I. H. (589 skarg zarejestrowano w Wydziale III WSA w Poznaniu), wysokość kosztów sądowych jakie ma on obowiązek w nich ponieść, a także wysokość osiąganych dochodów, stwierdzić należy, że uiszczenie opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (100,00zł), czy wpisu od skargi kasacyjnej (319,00zł), pozostaje poza zasięgiem jego zdolności płatniczych. Aktualna sytuacja majątkowa skarżącego uzasadnia zatem twierdzenie, że nie jest on w stanie ponieść nawet najniższych kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Tym samym odmowa udzielenia prawa pomocy w części stanowić będzie barierę, która uniemożliwi rozpoznanie wniesionej skargi kasacyjnej.

Dlatego na podstawie art. 258 §2 pkt 7 oraz art. 246 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak na wstępie.

/-/ Sebastian Michalski

T.M.dPowered by SoftProdukt