drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, umorzono postępowanie sądowe, II SA/Sz 106/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 106/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-07-09  
Data wpływu
2004-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 3, art. 130 par. 1, art. 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zawiesił z urzędu postępowanie sądowe zainicjowane skargą I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego. Przyczyną zawieszenia postępowania było nie wskazanie przez skarżącą prawidłowego adresu do doręczeń, która to okoliczność uniemożliwiała nadanie sprawie dalszego biegu (np. skutecznego zawiadomienia skarżącej o terminie rozprawy).

Zgodnie z art. 130 § 1 w/w ustawy, Sąd umarza postępowanie zawieszone, m.in. z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 ustawy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie upłynął 3-letni okres do złożenia wniosku o podjęcie postępowania liczony od dnia wydania postanowienia o jego zawieszeniu, tj. od

29 kwietnia 2005 r. Żadna ze stron nie wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania. Tym samym wyczerpana została przesłanka do umorzenia postępowania sądowego.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na podstawie art. 130 § 1 i art. 131 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt