drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewoda, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, II SA/Gd 397/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 397/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OSK 441/09 - Wyrok NSA z 2009-05-12
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na postanowienie Wojewody z dnia 19 marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

A Spółka Akcyjna z siedzibą w G., wniosło skargę na postanowienie Wojewody z dnia 19 marca 2008 r., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Prezydenta z dnia 5 grudnia 2007 r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położnej w G. przy ul. S., oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr [...] o pow. [...] ha, k.m. [...]. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż wydanie decyzji w niniejszej sprawie nie zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 4 k.p.a., w szczególności zagadnienia takiego nie stanowi kwestia ewentualnego wzruszenia decyzji Wojewody z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr [...] stwierdzającej nabycie z mocy prawa prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka [...] przez B w G.

Skarżąca wystąpiła jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, nie uzasadniając swojego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wstrzymanie wykonania w trybie tego przepisu może nastąpić w odniesieniu do takich aktów lub czynności, które polegają wykonaniu. Zaskarżone przez skarżących postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego nie podlega wykonaniu. Jego skutkiem jest dalszy bieg postępowania administracyjnego. Jedynie zawieszenie przez organ postępowania wstrzymuje jego bieg, natomiast zastosowanie konstrukcji wstrzymania odnośnie odmowy zawieszenia postępowania nie wywołałoby takiego skutku. Nadto wskazać należy, iż złożony przez skarżącą wniosek nie został uzasadniony i nie wskazuje okoliczności uprawdopodobniających, iż konsekwencją wydanego postanowienia będzie niebezpieczeństwo wywołania po jej stronie znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Do okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, nie można zaliczać zarzutów dotyczących ewentualnej wadliwości przyszłego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, te bowiem będą badane w przypadku zaskarżenia decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił wniosek.Powered by SoftProdukt