drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Umorzenie postępowania Pomoc społeczna, Inne, *Umorzono postępowanie w zakresie wniosku/postępowanie wpadkowe, IV SAB/Wr 5/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wr 5/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-09  
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Małgorzata Masternak-Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie w zakresie wniosku/postępowanie wpadkowe
Powołane przepisy
Dz.U. 1960 nr 30 poz 168 art. 37 par. 1

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt 1-4, art. 161 par. 1 pkt. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte powyższym wnioskiem.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 lutego 2008 r. J. K. skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. zażalenie na Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W., w przedmiocie niezałatwienia sprawy przyznania zasiłku okresowego w terminie.

Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 37 § 2 k.p.a. uznało zażalenie za nieuzasadnione i odmówiło wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy.

W dniu 31 stycznia 2008 r. J. K. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W., działającego z upoważnienia Prezydenta W., w wydaniu decyzji w sprawie z wniosku o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi na powyższą skargę oraz wniosek do niej dołączony organ wniósł o ich odrzucenie jako wniesionych z przekroczeniem ustawowego terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 1-3 k.p.a.). W przypadku przekroczenia tych terminów organ administracji zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a.).

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia (por. art. 37 § 1 k.p.a.).

Przedstawione wyżej terminy załatwiania spraw przez organy administracji publicznej dotyczą niewątpliwie spraw administracyjnych, o jakich mowa w art. 1

Sygn. akt IV SAB/Wr 5/08

k.p.a., tj. wydawania decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej w, należących do właściwości tych organów, sprawach.

Tylko takich spraw dotyczy również przewidziany w k.p.a. środek zwalczania bezczynności organu administracyjnego, o jakim mowa w art. 37 § 1 i 2 k.p.a. Jest to szczególny środek zaskarżenia, którego wniesienie nie jest ograniczone żadnym terminem, a którego jedynym celem jest przeciwdziałanie bierności organu administracji w wydaniu określonego rozstrzygnięcia w toczącej się sprawie administracyjnej. Związane jest to integralnie również z trybem i terminem wszczęcia postępowania administracyjnego, określonym w przepisie art. 61 k.p.a. Bezczynność organu dotyczyć może bowiem wyłącznie toczącego się postępowania. Zagadnienie to jest również związane z uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zwanej dalej p.p.s.a., możliwością wniesienia skargi do sądu na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 p.p.s.a. Wniesienie takiej skargi musi być poprzedzone wyczerpaniem środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jednym z takich środków jest zażalenie, o jakim mowa w art. 37 § 1 k.p.a. (por. art. 52 § 1 p.p.s.a.). Nie został natomiast sprecyzowany termin wniesienia skargi w wypadku wniesienia skargi na bezczynność organu w przedmiocie wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.3 p.p.s.a, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi dotyczy bezczynności organu w przedmiocie wydania decyzji. W związku z powyższym niniejszy wniosek uznać należy za bezprzedmiotowy, a postępowanie wywołane jego wniesieniem, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało umorzyć.Powered by SoftProdukt