drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Bk 104/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 104/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 15 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. A. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2007 roku Nr [...] w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za przejętą nieruchomość p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.-

Uzasadnienie

Pani A. A. wniosła skargę na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2007 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za przejętą nieruchomość.

W oparciu o zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 maja 2008 roku skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi (zarządzenia – k.35).

Zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 17 czerwca 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru z podpisem – k. 38). Do chwili obecnej skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w sprawie. Jej wniosek natomiast o zwolnienie od kosztów sądowych został oddalony prawomocnym postanowieniem WSA w Białymstoku

z dnia 18 kwietnia 2008 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Do chwili obecnej pani A. A. nie uiściła żądanego wpisu, co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd był zobligowany do odrzucenia skargi.Powered by SoftProdukt