drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 1349/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1349/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2007-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 811/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31
I OZ 568/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07
I OZ 152/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18
I OZ 557/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-28
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 176
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Asesor WSA - Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1349/07 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako ppsa) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz dodatkowo zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Stosownie zaś do art. 175 § 1 ppsa skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Tymczasem skargę kasacyjną z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządził osobiście W. K., który nie był do tego uprawniony. Skarga kasacyjna dotknięta jest zatem nieusuwalnym brakiem, który w świetle art. 176 ppsa, czyni ją niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 ppsa, postanowiono jak w sentencji.



Powered by SoftProdukt