drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna, Administracyjne postępowanie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przywrócono termin do wniesienia skargi, IV SA/Wa 756/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 756/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-12  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 40 § 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: asesor WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. P., J. P. i C. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie reformy rolnej postanawia: - przywrócić termin do złożenia skargi

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 22 lutego 2008 r. pełnomocnik A. P., J. P. i C. S. złożył skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia, z uwagi na to, iż zaskarżona decyzja nie została doręczona pełnomocnikowi wnioskodawców, mimo iż organ orzekający wiedział o występowaniu w sprawie pełnomocnika już od 2005 r.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z art. 87 §2 i §4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika natomiast, iż we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, i jednocześnie dokonać czynności, której nie dokonano w terminie.

Z akt sprawy wynika, iż wnioskodawcy działali początkowo przez pełnomocnika radcę prawnego A J. W piśmie z dnia 6 czerwca 2005 r. powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przystąpieniu do sprawy w charakterze pełnomocnika wnioskodawców adwokata J. F. Mimo to, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłał swoją decyzję z dnia [...] listopada 2007 r. na adres byłego pełnomocnika, zamiast do nowoustanowionego w 2005 r.

Skoro więc wnioskodawcy działali w postępowaniu administracyjnym za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego w 2005 r., to stosownie do art. 40 §2 kpa, decyzja z dnia [...] listopada 2007 r. powinna być doręczona pełnomocnikowi. Zaniechanie doręczenia decyzji pełnomocnikowi wnioskodawców uprawdopodabnia brak ich winy w uchybieniu terminu do złożenia skargi na tę decyzję. Mając więc na uwadze, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi złożony został z zachowaniem siedmiodniowego terminu od ustania przyczyny uchybienia terminu, i skarżący dopełnili jednocześnie czynności w postaci złożenia skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2007 r., na podstawie art. 86 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt