drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Podatek od nieruchomości Podatek rolny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Rz 285/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 285/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-11-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Barbara Stukan-Pytlowany /sprawozdawca/
Małgorzata Niedobylska
Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1989 nr 30 poz 163 art. 21
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 1993 nr 94 poz 431 art. 4 ust.1 pkt2 art. 6 ust.1 pkt 2
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska Sędzia WSA Barbara Stukan-Pytlowany /spr./ Asesor WSA Małgorzata Niedobylska Protokolant sek.sąd. T.Tochowicz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2005r. na rozprawie- sprawy ze skargi D. M.-M. i E. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia[...] kwietnia 2005r. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005r. - oddala skargę -

Uzasadnienie

Nakazem Płatniczym z dnia (...).02.2005r. nr ewid. (...) poz. rej. wym. BF (...) Prezydent Miasta T. ustalił D. M.-M. i E.M. łączne zobowiązanie pieniężne za 2005r. w kwocie 755,70 zł. Na wysokość tego zobowiązania złożył się podatek od nieruchomości i podatek rolny. Podatek od nieruchomości wyniósł kwotę 662,70 zł, podstawą jego wymiaru były pozostałe budynki o powierzchni użytkowej - 96 metrów kwadratowych oraz pozostałe budynki i garaże o powierzchni użytkowej 18 metrów kwadratowych w stawce 5,71 zł za metr kwadratowy. Podatek rolny wyniósł kwotę 93 zł, podstawą wymiaru tego podatku była powierzchnia gruntu rolnego w D. wynosząca 0.4937 ha w stawce 188,35zł/ha.

Decyzję tą organ podatkowy wydał w oparciu następujące przepisy: art. 21 par.l pkt.2, art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z zm.) zwana dalej O. p., art.2,3,4,5,6, ustawy z dnia 12 stycznia 199Ir. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31 z zm.) i Uchwały Nr XXX/348/2004 Rady Miasta T. z dnia (...) listopada 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz art.l, art.3ust. 1,2,5, art.4ust.lpkt.2, art.6ust.lpkt2, art.6a ust.l,2,3,4a,5,6, art.6c ust.l ustawy z dniał5 listopada 1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993r z zm.).

Od decyzji Prezydenta Miasta T. podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - nie zgadzając się z wymiarem podatku za 2005r. Zgłosił zastrzeżenia do przyjętej przez organ-podstawy wymiaru podatku rolnego tj. powierzchni gruntu w D. Podatnik twierdził, że powinna być opodatkowana tym podatkiem powierzchnia 0.48 ha, a nie pow. 0.4937 ha. Jego zdaniem powierzchnię gruntu zwiększono nie dokonując pomiarów kontrolnych. Zastrzeżenia zgłosił też do wysokości stawek podatku od nieruchomości, które wzrosły bez uzasadnienia o 55 %.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w związku z odwołaniem od powyższego nakazu płatniczego wyznaczyło D. M. - M. i E.M. w trybie art.200 par.l O.p. 7-dniowy termin do wypowiedzenia się na piśmie w sprawie zebranego materiału dowodowego. D. M.-M. i E. M. się w zakreślonym terminie złożyli pismo, w którym podtrzymali zastrzeżenia zawarte w odwołaniu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją zn. (...) z dnia (...) kwietnia 2005r. po rozpatrzeniu odwołania E.M. od decyzji (nakazu płatniczego) Prezydenta Miasta T. nr (...) poz.rej.wym. (...) ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2005r. w kwocie 755,70 zł utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu Organ odwoławczy podniósł iż rozpatrując zebrany w sprawie materiał dowodowy w ramach postępowania podatkowego nie znalazł przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji organu podatkowego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków między innymi jako użytki rolne. Znajdujący się w aktach sprawy wypis z rejestru gruntów z 09.03.2005r. dla jed.rej. (...) określał powierzchnię działek o charakterze użytków rolnych będących własnością podatników w łącznej wysokości 0.4937 ha. Organ I instancji postąpił zgodnie ustawą z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym, wykorzystując ewidencję gruntów i budynków jako urzędową podstawę informacji faktycznych o gruntach (art.21 ustawy z 17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne.) Podatnicy nie zgadzający się z tymi danymi z ewidencji gruntów, winni byli je kwestionować w trybie określonym w tym akcie prawnym. Jednak działań takich podatnicy nie podjęli. Organ odwoławczy ma obowiązek przestrzegać ustaleń wynikających z ewidencji gruntów i nie jest uprawniony do ich zmiany. Organ II instancji podniósł, iż podatnik sam potwierdził stan faktyczny z ewidencji w złożonej informacji o gruntach z dnia (...).01.2005r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały rada gminy w zgodnie z art.5 ust.l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w granicach stawek określonych tą ustawą. Uchwałą nr (...) z dnia (...).11.2004r. Rada Miasta T. określiła wysokość stawek tego podatku w granicach określonych przez cyt. ustawę. Uchwała rady gminy staje się prawem obowiązującym na terenie gminy i organ podatkowy winien go stosować. W ocenie organu odwoławczego działania organu podatkowego miało umocowanie w przepisach obowiązującego prawa, a zaskarżona decyzja nie naruszała prawa.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. złożyli D. M.-M. i E.M. .

W skardze wnieśli o uchylenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2005r., zarzucając organowi II instancji stronniczość interpretacji prawa administracyjnego, wspieranie organu I instancji i kierowanie się obyczajem, a nie prawem.

W uzasadnieniu skarżący podkreślili niezadowolenie z działań radnych i urzędników samorządowych Miasta T. oraz z wzrastającego bezrobocia i nieuzasadnionego podnoszenia podatków gminnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. Podniosło ponadto, że skarga nie wskazuje jaki przepis prawa został naruszony tym samym nie odpowiada wygom ustawowym skargi w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Skarżący E.M. w piśmie z dnia (...).10.2005r., które wpłynęło do Sądu (...).10.2005r. podtrzymał skargę i zarzuty podniesione w odwołaniu oraz zarzucił ponadto, że stawka podatku rolnego ustalona w decyzji jest za wysoka i nieprawidłowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 1 par.2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz.1269) i art. 134 par.l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ) określanej dalej P.p.s.a., kontrola zaskarżonych rozstrzygnięć dokonywana jest pod kątem ich zgodności z prawem, przy czym Sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami i podstawami wskazanymi w skardze.

Skarga jest nieuzasadniona bowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego i została wydana po prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu. Przystępując do oceny zasadności zarzutów poniesionych w skardze Sąd stwierdza, że niezasadny jest zarzut bezpodstawnego zwiększenia powierzchni gruntu liczonej podatnikowi do podstawy wymiaru podatku.

Z ustaleń organu podatkowego poczynionych w postępowaniu do ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2005r. wynika, że skarżący zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przy Urzędzie Miasta T. są właścicielami poz. rejestrowej (...) położonej w D. W latach 2003-2004r prowadzona była modernizacja ewidencji gruntów obrębu D. Po jej przeprowadzeniu powierzchnia poz. rej. (...), która wynosiła 0.4800 ha i sklasyfikowana była jako LIII zmieniła się na 0.4937 ha i sklasyfikowana została jako ŁIII-o.3819 ha i ŁIIIBr-0.118 ha.

W związku ze zmianą powierzchni gruntu podatnicy zostali wezwani do wypełnienia aktualnej informacji o gruntach. W dniu (...).01.2005r. E.M. złożył informację o gruntach dla celów podatkowych, w której wykazał powierzchnię gruntów w D.-0.4937ha. Jeżeli podatnik nie zgadzał się z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków po modernizacji i z postępowaniem w sprawie modernizacji mógł wystąpić o korektę w trybie określonym ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku uwzględnienia jego uwag wystąpić do organu podatkowego o wzruszenie decyzji podatkowych. (por -wyrok NSA z 12.01.1994r. IIISA 911/94) Podatnik tego nie uczynił. Z ustaleń organu wynika, że postanowieniem z dnia (...).01.2005r., którego odbiór potwierdził skarżący, tak on jak jego małżonka byli pouczeni, zgodnie z art.200 par.l O.p. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi opodatkowania podatkiem rolnym gruntu położonego w D. o pow. 0.49 ha zgodnie z rejestr, geodezyjnym po modernizacji Znamienne, że podatnik potwierdził stan faktyczny wynikający z ewidencji gruntów po modernizacji w złożonej osobiście przez niego informacji o gruntach, nie składając wtedy żadnych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym- opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych, a miarodajnym dla wymiaru tego podatku są dane z ewidencji gruntów i budynków co stanowi art. 21 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163) Organ podatkowy dokonując wymiaru podatku był związany danymi wynikającymi z ewidencji (wypis z rejestru gruntu poz. 616, na którym wykazana jest pow. 0.4937 ha, a nie pow. 0.48 ha jak twierdzi podatnik). Tak więc podatek rolny został naliczony prawidłowo od wykazanej stosownym dokumentem powierzchni gruntu, zresztą wskazanej wcześniej przez podatnika w deklaracji.

Nie uzasadniony też jest zarzut podniesiony w piśmie z dnia (...).10.2005r , że stawka podatku rolnego była nieprawidłowa gdyż Urząd Miasta ustalił cenę żyta na 30 zł za kwintal podczas gdy w punktach skupu cena wynosi 9 do 18 zł. Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993r z zm.) - podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha gruntów, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt2 -równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w DZ .Urz. RP "Monitor Polski". Na podstawie art.6 ust.lpkt.3 w/w ustawy Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu ustalonych na podstawie komunikatu Prezesa GUS przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Jeżeli rada gminy w granicach uprawnień ustanowionych w art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta, to podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy stanowią ceny skupu żyta ustalone w komunikacie Prezesa GUS. Obniżenie ceny skupu jest prawem, a nie obowiązkiem rady gminy i w związku z tym sposób realizacji tego prawa nie podlega ocenie w postępowaniu w sprawie wymiaru podatku.

Sąd stwierdza, że decyzja organu podatkowego jako organu I instancji w zakresie wysokości stawek podatku rolnego nie była zaskarżona, jednak Sąd badając legalność decyzji i nie będąc związany granicami skargi zbadał ją i w tym zakresie i stwierdził, że nie narusza prawa.

Zupełnie nieuprawniony jest zarzut sprowadzający się do twierdzenia skarżących, że zastosowano wobec nich zbyt wysokie stawki podatku od nieruchomości. Organ podatkowy nie naruszył prawa w zakresie wymiaru podatku. Prezydent Miasta T. był w tym przedmiocie związany uchwałą Rady Miasta. Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31z zm.) rada gminy określa stawki podatku od nieruchomości w tym gruntów, budynków i budowli w drodze uchwały. Uchwała z dnia 25.11.2004r. Nr XXX/348/2004 Rady Miasta T. określiła stawki tego podatku na 2005r. Uchwała ta była legalna to jest nie naruszyła ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż wszystkie przyjęte przez Radę Miasta w tej uchwale stawki mieściły się w granicach stawek określonych przez ustawę. Uchwała rady gminy określająca stawki podatku od nieruchomości jest aktem prawa miejscowego stanowionego przez organ samorządowy. Wydając decyzję indywidualną na podstawie przepisów takiej uchwały organ podatkowy jest związany jej postanowieniami.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa zarówno procesowego jaki materialnego.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 151 ustawy P.p.s.a.Powered by SoftProdukt