drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Odrzucono skargę, II SA/Rz 878/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 878/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2007-11-26  
Data wpływu
2007-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Krystyna Józefczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] sierpnia 2007 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów zmiany dotyczącej powierzchni i granic działki postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] sierpnia 2007 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej powierzchni i granic działki.

Decyzja ta została doręczona skarżącej B. T. w dniu 4 września 2007 r. wraz z pouczeniem o możliwości jej zaskarżenia, przez wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenie.

W dniu 4 października 2007 r. skarżąca złożyła skargę bezpośrednio

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, który następnie, w dniu 11 października 2007 r. przekazał skargę organowi właściwemu tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) – zwanej dalej P.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia sprawie. Termin ten uznaje się za zachowany jeżeli przed jego upływem skarga zostanie złożona w organie, który wydał decyzję.

Wniesienie skargi po terminie stanowi podstawę do jej odrzucenia – art. 58 § 1 1 pkt 2 P.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie skarżącej doręczono decyzję w dniu 4 września 2007 r. zatem termin do wniesienia skargi, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, upłynął w dniu 4 października 2007 r.

Skarżąca wprawdzie przed upływem wyznaczonego terminu, w dniu 4 października 2007 r., nadała skargę, ale niewłaściwie ją zaadresowała bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, podczas gdy zgodnie z art. 54 § 1 P.p.s.a. skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, o czym skarżąca została prawidłowo pouczona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przekazał skargę w dniu 11 października 2007 r., a więc po upływie trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi.

W świetle powyższego należy uznać, że skarga została wniesiona

z uchybieniem terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt