drukuj    zapisz    Powrót do listy

6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń, Broń i materiały wybuchowe Zawieszenie/podjęcie postępowania, Komendant Policji, Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie, II SA/Wa 1685/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1685/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-12-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-09-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Marcinkowska
Joanna Kube /przewodniczący sprawozdawca/
Olga Żurawska-Matusiak
Symbol z opisem
6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń
Hasła tematyczne
Broń i materiały wybuchowe
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 97 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube (spr.), Sędziowie WSA Ewa Marcinkowska, Olga Żurawska-Matusiak, Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Mikuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi P.Z. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie

Komendant Główny Policji postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 i art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., utrzymał mocy postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku P.Z. z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że przed Sądem Rejonowym [...], sygn. akt [...] toczy się postępowanie karne

o popełnienie przez P.Z. przestępstwa z art. 263 § 2 K.k.

Organ uzasadniając zawieszenie przedmiotowego postępowania wskazał, że ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2011 r. nr 38, poz. 195) zmieniono między innymi treść przepisu art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni amunicji. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, obowiązującym od dnia 10 marca 2011 r., pozwolenia na broń nie może uzyskać osoba,

w szczególności, skazana za przestępstwo umyślne. Skoro zatem wobec wnioskodawcy toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne, to wynik tego postępowania ma istotne znaczenie dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania mu pozwolenia na broń. Sprawa administracyjna może zatem zostać rozstrzygnięta odmiennie

w przypadku prawomocnego skazania strony za zarzucany jej czyn, jak również

w przypadku uniewinnienia jej od jego popełnienia. Wynik tego postępowania karnego bezpośrednio wpłynie na treść rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej, a więc należy uznać, że zachodzi związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sądu powszechnego,

a rozstrzygnięciem organów Policji. Wynik postępowania karnego stanowi zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie P.Z. wniósł o uchylenie postanowienia Komendanta Głównego Policji z dnia

[...] sierpnia 2012 r.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie:

- przepisów prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, poprzez niewłaściwą wykładnię polegającą na przyjęciu, że w stosunku do osób, co do których toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne uzasadnione jest zawieszenie postępowania, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania karnego, podczas gdy przepis art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy

o broni i amunicji definiuje krąg osób, co do których organ może odmówić wydania pozwolenia na broń nie regulując kwestii zawieszenia postępowania,

- przepisów postępowania, tj. art. 97 § 2 pkt 4 K.p.a., poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że w przedmiotowej sprawie występuje zagadnienie wstępne

w postaci toczącego się postępowania karnego przeciwko skarżącemu, które skutkuje koniecznością zawieszenia postępowania, podczas gdy przez pojęcie zagadnienia wstępnego rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego

w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego.

W odpowiedzi na skargę Komendant Główny Policji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe argumenty faktyczne i prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m. in. przez kontrolę działalności administracji publicznej,

a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Oceniając zaskarżone postanowienie w świetle wskazanych wyżej kryteriów Sąd stwierdził, że skarga P.Z. zasługuje na uwzględnienie.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie jest to, czy toczące się wobec strony postępowanie karne o przestępstwo umyślne stanowi w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 38, poz. 195 ze zm.).

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Obligatoryjne zawieszenie postępowania na podstawie powołanego przepisu uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (zob. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia

19 maja 1998 r., sygn. akt I SA 1874/97, z dnia 21 września 2001 r., sygn. akt

I SA 2314/00).

Obowiązek wyjaśnienia sprawy pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie, należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu wskazanego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu

i zagadnienie to może być przedmiotem odrębnego postępowania przed takim organem lub sądem. Nie chodzi tu zatem o wyjaśnienie nawet poważnych wątpliwości dotyczących aspektów prawnych sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, lecz

o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez inny organ lub sąd.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt

II SA 427/02 (niepubl.) podkreślił, że prejudycjalność zachodzi tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie co do pewnej kwestii prawnej stanowi wiążącą przesłankę wydania decyzji w postępowaniu głównym. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd zakończenie postępowania administracyjnego w danej sprawie zarówno pozytywne jak i negatywne dla strony jest niemożliwe. Musi zatem istnieć wyraźny związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne.

Zawieszając postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie organy Policji przyjęły, że wynik postępowania karnego toczącego się w stosunku do skarżącego przed Sądem Rejonowym [...], stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu

w sprawie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich.

W ocenie Sądu, w świetle zaprezentowanych wyżej uwag, stanowisko organu, co do konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego jest błędne.

Przesłanki odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej zostały enumeratywnie wymienione w art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania w sprawie wydania skarżącemu pozwolenia na broń dla celów kolekcjonerskich, pozwolenia na broń nie wydaje się osobom stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wyżej powołany przepis został znowelizowany ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ustawodawca nowelizując ten przepis "zrezygnował" z obowiązującej wcześniej zasady, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom "wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie przestępstw" wymienionych w przepisie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wobec tego, organy Policji nie mogą w sposób dowolny zmieniać woli ustawodawcy poprzez stosowanie takich instytucji prawnych, które pozwalałyby na obejście ustanowionych przepisów.

Zaprezentowane zatem w zaskarżonym postanowieniu stanowisko organu, zgodnie z którym do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej toczącej się przeciwko skarżącemu organ administracji publicznej ma obowiązek zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie

o wydanie pozwolenia na broń, albowiem brak rozstrzygnięcia ww. sprawy karnej uniemożliwia zastosowanie przepisów prawa materialnego, nie ma umocowania

w obowiązujących przepisach ustawy o broni i amunicji.

Fakt toczącego się postępowania karnego w stosunku do strony postępowania

o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., gdyż okoliczność ta nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. Nie ma zatem podstaw do zastosowania, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, instytucji zawieszenia postępowania z przyczyn wskazanych w zaskarżonym postanowieniu.

Reasumując, w ocenie Sądu, organy obu instancji rozstrzygając w przedmiotowej sprawie naruszyły art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., które to naruszenie miało wpływ na wynik sprawy.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.

W oparciu o art. 152 powołanej ustawy, Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia w całości.Powered by SoftProdukt