drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania aktu, I SA/Gl 681/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 681/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1 i 3,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji określającą S. A. przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...] zł i dokonującej na jego majątku zabezpieczenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z ww. tytułu w wysokości [...] zł, kwoty odsetek za zwłokę należnych od ww. zobowiązania podatkowego wyliczonymi na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu od dnia następnego, w którym upłynął termin płatności w kwocie [...] zł.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gliwicach skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. W treści uzasadnienia wskazał, że za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia jego ważny interes, który "przejawia się tym, iż wykonanie decyzji może w chwili obecnej spowodować powstanie trudnych do odwrócenia skutków ekonomicznych i gospodarczych, a tym samym wyrządzenia znacznej szkody". Ponadto skarżący oświadczył, że może to spowodować zagrożenie utraty środków na utrzymanie jego oraz jego rodziny.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...] organ odwoławczy odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W treści uzasadnienia podkreślono, że strona ograniczyła się tylko do sprecyzowania żądania bez wskazania na grożące jej konsekwencje majątkowe związane z wykonaniem decyzji. Organ podniósł przy tym, że skarżący nie wykazał istnienia realnego niebezpieczeństwa wystąpienia tychże skutków bądź powstania szkody,w szczególności nie przestawił dokumentów, które obrazowałyby aktualną sytuację finansową strony. Nadto organ dodał, że strona nie wniosła zażalenia na postanowienie z dnia [...], nr [...], którym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. odmówił wstrzymania wykonania decyzji zabezpieczającej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej ppsa)

w razie wniesienia skargi organ, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, może z urzędu lub na wniosek skarżącego wstrzymać ich wykonanie w całości lub

w części. Stosownie jednak do art. 61 § 3 ppsa odmowa wstrzymania wykonania aktu przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu, który po przekazaniu doń skargi może wydać postanowienie uwzględniające taki wniosek.

Przystępując zatem do rozpoznania wniosku, odnotować trzeba w pierwszej kolejności, że w myśl art. 61 § 1 ppsa wniesienie skargi do sądu co do zasady nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Tym samym postanowienie o wstrzymaniu wykonania przełamuje tę zasadę i może być wydane jedynie

w okolicznościach faktycznych o charakterze wyjątkowym, które, w świetle treści przywołanego już art. 61 § 3 ppsa, polegają na niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ponadto zauważyć w tym miejscu należy, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione (zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 168).

Rozpoznając zatem złożony w niniejszej sprawie wniosek, należy stwierdzić, że brak jest podstaw do jego uwzględnienia. Składając ów wniosek, strona nie wykazała, aby wykonanie decyzji stanowiło niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody czy też mogło spowodować trudne do odwrócenia skutki. Skarżący ograniczył się jedynie – jak trafnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w K.

w postanowieniu z dnia [...], nr [...] – do sprecyzowania żądania, nie wykazując jednak należycie, iż w stosunku do niego zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji. Skarżący, co należy podkreślić, nie wykazał ani nawet nie uprawdopodobnił, iż nieuwzględnienie jego wniosku spowoduje "powstanie trudnych do odwrócenia skutków ekonomicznych i gospodarczych, a tym samym wyrządzenia znacznej szkody". Jego twierdzenia nie zostały bowiem wsparte dokumentacją dotyczącą jego sytuacji majątkowej, która pozwalałaby na weryfikacje ich treści oraz na dokonanie stosownej oceny

w rozpatrywanym zakresie. W konsekwencji brak jest podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż strona nie wskazała żadnych okoliczności czy dowodów, które mogłyby stanowić podstawę do uwzględnienia wniosku, poprzestając jedynie na sformułowaniu żądania. Okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania nie dopatrzył się także Sąd, analizując akta sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 3 ppsa orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt