drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pomoc społeczna, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Ustanowiono radcę prawnego
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, II SAB/Lu 77/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 77/06 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2007-10-12  
Data wpływu
2006-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Ustanowiono radcę prawnego
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par 2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SAB/Lu 77/06 P O S T A N O W I E N I E Dnia 12 października 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego p o s t a n a w i a ustanowić dla T. W. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych

Uzasadnienie

Po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 27 września 2007r. wyroku oddalającego skargę T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego, skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

W formularzu wniosku oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku, a utrzymuje się wyłącznie z emerytury w wysokości 597 zł brutto miesięcznie.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, w sytuacji, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie ustanowienia radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3) i może być uwzględnione, gdy wnoszący jest osobą, której środki do życia ze względu na okoliczności życiowe są na tyle ograniczone, że zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby życiowe w związku z czym poniesienie przez nią nawet części kosztów sądowych prowadziłoby do powstania uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny.

Przedstawione przez skarżącą oświadczenie na okoliczność jej sytuacji majątkowej daje podstawę do przyjęcia, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia radcy prawnego. Instytucja prawa pomocy obwarowana jest przesłanką braku realnej możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania i może być stosowana w okolicznościach nadzwyczajnych, skrajnie trudnych; ponadto nie może być ona jedynie iluzoryczna.

W ocenie Sądu sytuacja T. W. utrzymującej się wyłącznie z niskiej emerytury uzasadnia uwzględnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy, tym bardziej, że na tym etapie postępowania brak profesjonalnego pełnomocnika mógłby ograniczyć prawo skarżącej do sądu.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt