drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Rada Gminy~Wójt Gminy, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-08 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2006-10-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Tarnowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
I OSK 1470/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16
I OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30
Skarżony organ
Rada Gminy~Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 270 i art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi W. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2062/05 oddalającym skargę W. W. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] października 1997 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2062/05, po rozpoznaniu sprawy ze skargi W. W., oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] października 1997 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne – Osiedle "[...]" w O.

W dniu 7 lipca 2006 r., po wydaniu wyroku, wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek W. W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 6 lipca 2006 r.

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczony został w dniu 15 września 2006 r. profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżącego W. W., ustanowionemu z urzędu postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2003 r.

Pismem z dnia 13 października 2006 r. W. W. wystąpił do Sądu o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o przydzielenie innego adwokata do sporządzenia i złożenia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 26 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił powyższy wniosek skarżącego. W dniu 2 stycznia 2007 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. W ślad za wnioskiem z dnia 2 stycznia 2007 r., w dniu 22 lutego 2007 r. W. W. złożył do tutejszego Sądu pismo procesowe z dnia 19 lutego 2007 r., w którym zawarł m. in. oświadczenie, że odwołuje swojego pełnomocnika ustanowionego z urzędu postanowieniem Sądu z dnia 16 października 2003 r., ponieważ ten odmówił mu sporządzenia i złożenia skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie. Do pisma załączona została z dnia 19 lutego 2007 r. kserokopia wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokatowi w sprawie o sygn. I SA/Wa 2062/05. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej skarżący nie dopełnił czynności polegającej na złożeniu tej skargi, a także mimo wezwania skarżącego do jej nadesłania. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 28 marca 2007 r. Sąd odmówił W. W. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia nie została stwierdzona prawomocność wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. ze względu na składanie przez skarżącego licznych wniosków i zażaleń w sprawie o sygnaturze akt I SA/Wa 2062/05.

Skargą z dnia 25 października 2006 r., nadaną w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2006 r., W. W. wystąpił o wznowienie postępowania zakończonego powyższym nieprawomocnym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w przypadkach przewidzianych w dziale VII dotyczącym wznowienia postępowania można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

W niniejszej sprawie skarżący W. W. domaga się wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2006 r., który w chwili wniesienia skargi o wznowienie jeszcze nie był prawomocny. Tym samym skarga o wznowienie postępowania jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt