drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-25  
Data wpływu
2007-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I OSK 1143/08 - Postanowienie NSA z 2011-12-21
I OSK 2420/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18
I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21
I OZ 727/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2008 r. sprawy ze skarg J. S. i J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia. Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wniosły I. L. oraz K. S.

W związku z uzupełnieniem braków formalnych po upływie zakreślonego terminu, skarga kasacyjna K. S. została odrzucona postanowieniem z dnia 15 listopada 2007 r.

Przy pismach z dnia 13 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doręczył odpisy postanowienia z dnia 10 grudnia 2007 r. o sprostowaniu orzeczenia z dnia 15 listopada 2007 r. stronom postępowania, z tym że przesyłka adresowana do E. K. wróciła z adnotacją "adresat nie żyje".

W odpowiedzi na pismo Sądu z dnia 14 stycznia 2008 r. Urząd Stanu Cywilnego W. – nadesłał odpis skrócony aktu zgonu uczestnika postępowania E. K., zmarłego w dniu 28 listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. W niniejszej sprawie zaistniały powyższe okoliczności, a zatem powstała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, bowiem zgodnie z art. 33 § 1 powołanej ustawy E. K. jest uczestnikiem postępowania na prawach strony.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt