drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Koszty sądowe, Inne, Zasądzono zwrot kosztów postępowania, II SAB/Op 65/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Op 65/14 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2014-12-12  
Data wpływu
2014-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Ewa Janowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OSK 322/15 - Wyrok NSA z 2016-01-15
I OZ 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 200, art. 205 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Redaktora Naczelnego Dziennika [...] w [...] na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej postanawia: zasądza od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu na rzecz skarżącego kwotę 1.049,33 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych 33/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu skargi Redaktora Naczelnego Dziennika [...] w [...] na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej:

1) zobowiązał ww. organ do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 1 sierpnia 2014 r.,

2) stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

3) wymierzył Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu grzywnę w kwocie 300 (trzysta) złotych.

Na rozprawie w dniu 17 listopada 2014 r., działający w imieniu skarżącego S. P., złożył wniosek o zwrot kosztów postępowania sądowego, w tym koszty opłaty sądowej, koszty zastępstwa prawnego, opłaty skarbowej z tytułu udzielonych pełnomocnictw oraz zwrot kosztów przejazdu pełnomocnika do Sądu. Poinformował, że podróż na trasie [...] – Opole i Opole – [...] (404 km x 2) odbywa samochodem osobowym z silnikiem powyżej 900 cm³, marki [...] o numerach rej. [...], bez ponoszenia kosztów noclegu. Zażądał zwrotu z tego tytułu opłaty w wysokości 675,33 zł (404 km x 0,8358 zł).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 200 P.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Stosownie do art. 205 § 2 P.p.s.a., do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Pojęcie kosztów postępowania obejmuje koszty sądowe, czyli opłaty sądowe oraz zwrot wydatków. Opłatami sądowymi w rozumieniu art. 212 § 1 P.p.s.a. są wpis oraz opłata kancelaryjna.

Uwzględniając powyższe regulacje, wobec uwzględnienia skargi Redaktora Naczelnego Dziennika [...] w [...], Sąd postanowił o zasądzeniu od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu na rzecz skarżącego, kosztów postępowania sądowego. Na zasądzone koszty postępowania składają się: wpis od skargi w kwocie 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika – radcy prawnego stosownie do § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490) – w wysokości 240 zł, koszty przejazdu do Sądu (675,33 zł) oraz opłaty skarbowe od pełnomocnictw (2 x 17 zł).Powered by SoftProdukt