drukuj    zapisz    Powrót do listy

603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, p, Inne, Komendant Straży Granicznej,  , SA/Bk 739/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 739/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-02-10 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, p
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Komendant Straży Granicznej
Powołane przepisy
Dz.U. 1995 nr 74 poz 368 art. 38 ust. 2
Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Skarga jest bezprzedmiotowa, gdyż w trybie samokontroli organ odwoławczy uwzględnił zarzuty skargi i uchylił zaskarżoną a także poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie NSA Jerzy Bujko (spr.), Elżbieta Trykoszko, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. W. na decyzję Komendanta P. Oddziału Straży Granicznej w B. z dnia [...] kwietnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za brak opłaty z tytułu przejazdu po drogach krajowych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądza od Komendanta P. Oddziału Straży Granicznej w B. na rzecz skarżącego R. W. kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją Nr [...] z dnia [...] XI 2002r. Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w B. nałożył na R. W., właściciela P. "T.-S." karę pieniężną w kwocie 4000 zł za brak opłaty za przejazd pod rogach krajowych. Od decyzji tej odwołał się R. W. podnosząc, iż opłatę za przejazd uiścił, lecz dowód zapłaty posiadał w czasie kontroli właściciel firmy przewozowej, a nie kierowca samochodu.

Decyzją Nr [...] z [...] XII 2002r. Komendant P. Oddziału Straży Granicznej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzja ta nie została jednak doręczona stronie. Następnie w dniu [...] IV 2003r. Komendant P. Oddziału Straży Granicznej w B. wydał ponownie identyczną decyzję Nr [...], utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję z dnia [...] XI 2002r..

Na tę ostatnią decyzję R. W. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 15 VII 2003r. organ odwoławczy zawiadomił Sąd, iż na podstawie art. 38

ust. 2 ustawy z 11 V 1995r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) decyzją z dnia

[...] VII 2003r. Nr [...] uwzględniono skargę w całości i uchylono decyzję

z [...] XI 2002r. oraz utrzymującą ją w mocy decyzję z dnia [...] IV 2003r. Do pisma tego załączono odpis tej decyzji.

Poinformowany o tym skarżący nie cofnął swojej skargi.

Sąd zważył, co następuje:

Skarga jest obecnie bezprzedmiotowa. W trybie samokontroli organ odwoławczy uwzględnił zarzuty skargi i uchylił zaskarżoną a także poprzedzającą ją decyzję organu

I instancji. Uzasadnia to umorzenie postępowania na mocy art. 161 § 1 pkt 3 ustawy

z 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Na podstawie art. 201 § 1 tej ustawy Sąd zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania w wysokości uiszczonego wpisu sądowego.Powered by SoftProdukt