drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 411/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 411/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak /przewodniczący sprawozdawca/
Halina Emilia Święcicka
Piotr Borowiecki
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 1034/08 - Wyrok NSA z 2009-06-17
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 246, art. 247
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 75 i 77
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędzia WSA Piotr Borowiecki Protokolant Marcin Just po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. sp.j. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o zwrot kosztów postępowania oddala skargę

Uzasadnienie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpoznaniu w dniu [...] września 2007 r. sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa P. Sp. j. z siedzibą w L. przeciwko G. M. o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Opakowanie zwłaszcza na lody nr Rp -9476, na podstawie art. 105 § 1 kpa w związku z art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1117 ze zm.) utrzymał w mocy swoje rozstrzygnięcie z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...].

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego RP zapadła w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2005 r. po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem WP- 8027, udzielono na rzecz G. M. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Opakowanie zwłaszcza na lody.

W dniu 1 kwietnia 2006 r. I. Sp. o. o. złożyła wobec podjętej decyzji sprzeciw. Urząd Patentowy pismem z dnia [...] maja 2006 r. przesłał do G. M. ww. sprzeciw i wezwał do ustosunkowania się do podniesionych w nim zarzutów pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w przypadku braku w zakreślonym terminie odpowiedzi na sprzeciw. Z uwagi na nie zajęcie stanowiska przez uprawnionego, Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] uchylił swoją decyzję z dnia [...] października 2005 r.

Jednocześnie w dniu 20 marca 2006 r. został złożony przez P. sp. j. z siedzibą w L. wniosek o unieważnienie prawa nr Rp-9476 udzielonego na rzecz G.M. z D..

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał art. 89 ust. 1 i art. 117 ust. 1, art. 103 ust. 1 , art. 104 oraz art. 106 ust. 1 w związku z art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1117 ze zm.), a ponadto art. 117 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, póz. 1503).

W dniu 30 września 2006 r. wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie jako bezprzedmiotowego, po uprawomocnieniu się decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2006 r. uchylającej decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2005 r. o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy pt. Opakowanie zwłaszcza na lody Rp. 9476 i umorzeniu postępowania. Złożył wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawie wnioskodawca uzasadnił tym, że uprawniony – G. M. nie odpowiadając na sprzeciw złożony przez I. Sp. z o.o. zniweczył ochronę spornego wzoru przemysłowego, czyli doprowadził już po doręczeniu mu wniosku w sprawie [...] do skutku identycznego z unieważnieniem, a tym samym zaspokoił całkowicie żądanie wnioskodawcy.

W dniu 30 października 2006 r. dotychczasowy uprawniony (G. M.) ze spornej rejestracji także wniósł o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o oddalenie wniosku P. Sp. j. argumentując, że w przypadku umorzenia postępowania w sprawie koszty poniesione przez strony znoszą się wzajemnie.

Organ rozpoznając niniejszą sprawę powołał się na art. 105 § 1 kpa oraz art. 98 kpc. W rozstrzygnięciu umarzającym postępowanie w sprawie i oddalającym wniosek P. Sp. j. o zwrot kosztów postępowania uznał, że ma miejsce w sprawie niniejszej bezprzedmiotowość postępowania. Urząd Patentowy RP uznał, że w sprawie niniejszej brak jest przedmiotu postępowania, bowiem jest nim w niniejszej sprawie unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Opakowanie zwłaszcza na lody Rp-9476. Organ zwrócił uwagę, że decyzją z dnia [...] lipca 2006 r., na skutek sprzeciwu wniesionego przez I. Sp. z o.o. z siedzibą w P. Urząd Patentowy RP uchylił decyzję z dnia [...] października 2005 r. o udzieleniu na rzecz G. M. z D. prawa z rejestracji na wzór przemysłowy pt. Opakowanie zwłaszcza na lody Rp-9476 oraz umorzył postępowanie. Dlatego też, przedmiot sprawy nie istnieje i należało umorzyć z urzędu postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie uznało za niezasadny wniosek P. Sp. j. z siedzibą w L. o zwrot kosztów postępowania w sprawie. Organ stwierdził, że art. 98 kpc - mający odpowiednie zastosowanie w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym na podstawie art. 256 ust. 2 pwp stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Zdaniem Organu ochrona spornego wzoru przemysłowego Rp-9476 została zniweczona w innym postępowaniu toczącym się w sprawie ze sprzeciwu innego podmiotu, tj. firmy I. Sp. z o. o., a nie na żądanie P. Sp. j. z siedzibą w L. Dlatego też brak jest podstaw do uznania wnioskodawcy za stronę wygrywającą przedmiotową sprawę w rozumieniu art. 98 kpc i zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Następnie P. Sp. j. (dalej także jako skarżący) z siedzibą w L. wniosło do Urzędu Patentowego RP wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie postanowienia o kosztach postępowania zawartego w decyzji z dnia [...] kwietnia 2007r., o umorzeniu postępowania. W zakresie swojego wniosku, zarzuciło naruszenie art. 77 § 1 i § 4 kpa w związku z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej przez pominięcie oceny dowodów świadczących o faktach:

1) tożsamości żądań wniosku o unieważnienie w niniejszym postępowaniu i w postępowaniu wszczętym przez I. Sp. z o.o.,

2) tożsamości podstawy faktycznej w obu wnioskach w szczególności zarzutu braku nowości spornego wzoru Rp-9476 wobec wzoru Rp-5141,

3) doręczenia uprawnionemu z rejestracji spornego wzoru Rp-9476 wniosku o unieważnienie w sprawie o sygnaturze Sp. [...] przed doręczeniem sprzeciwu przedsiębiorstwa I. Sp. z o.o.

Zarzucono także naruszenie art. 6 kpa mającego również zastosowanie w świetle art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 98 kpc poprzez przyjęcie błędnego i niemającego oparcia w przepisach poglądu, że uznanie roszczenia "w innym" postępowaniu wyklucza traktowanie skarżącego jako strony wygrywającej sprawę.

W związku z powyższym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego stanowienia w zakresie kosztów postępowania i orzeczenie o przyznaniu kosztów skarżącego zgodnie z żądaniem zawartym w piśmie z dnia 30 września 2006 r. oraz przyznanie mu zwrotu kosztów związanych z wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] września 2007 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W ocenie organu, skarżący powołując się na tożsamość żądań oraz tożsamość podstawy prawnej wniosku złożonego w postępowaniu [...] oraz wynikających ze sprzeciwu nie uwzględnił faktu, iż każde z tych żądań zostało wystosowane przez dwa niezależne od siebie podmioty - wniosek został złożony przez P. Sp. j., natomiast sprzeciw wniosło przedsiębiorstwo I. Sp. z o.o. Zdaniem organu, tożsamość zarzutów zawartych we wniosku i w sprzeciwie nie można uznać za tożsamość postępowań. Podniesione zarzuty nawet, jeżeli byłyby identyczne, nie podlegały rozpoznaniu co do meritum, ponieważ jak wynika to z akt wzoru przemysłowego Rp-9476 - decyzją Urzędu Patentowego RP- z dnia [...] lipca 2006 r., decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji na przedmiotowy wzór została uchylona. Wynika z tego, że żaden z postawionych zarzutów nie został rozpatrzony w postępowaniu spornym, a jednocześnie wnioskodawca samodzielnie wniósł wniosek o umorzenie toczącego się postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości.

Jednocześnie organ uznał, że bez znaczenia dla rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest podniesiona przez skarżącego kwestia daty wszczęcia postępowań - spornego o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i sprzeciwowego wobec udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. W ocenie organu, każde z wyżej wymienionych postępowań podlegało odmiennemu trybowi rozpatrywania: wniosek o unieważnienie w trybie postępowania spornego na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, zaś sprzeciw w trybie określonym w art. 246 i 247 powołanej ustawy. Tym samym nie można czynić zarzutu opartego na fakcie dotyczącym dat wszczęcia i zakończenia określonych postępowań toczących się jak wykazano wyżej według odmiennych przewidzianych w tych przepisach zasad.

Organ uznał także, że skarżący nie wykazał, aby wycofanie własnego wniosku o unieważnienie spornego prawa wraz z jednoczesnym wnioskiem o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego w świetle art. 105 § 1 kpa stanowiło uznanie za spełnienie przez uprawnionego, ze spornego prawa wyłącznego, żądań skarżącego objętych wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. Zdaniem organu, nie można wprost przyjąć, że fakt nieistnienia prawa wyłącznego bez względu na przyczynę (charakter zarzutów) i sposób (rodzaj postępowania) jego unicestwienia uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o zwrot kosztów postępowania. Ponadto uznał za dyskusyjne, że decyzja o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego na sporny wzór została wydana w trybie nie spornym, który nie został wszczęty przez skarżącego.

Organ podkreślił także, że w przedmiotowym postępowaniu skarżący z faktu uchylenia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego zapadłej w postępowaniu, w którym nie uczestniczył, wywodzi istnienie uprawnień do żądania zwrotu kosztów postępowania, podczas gdy w rzeczywistości wniósł o umorzenie postępowania, które sam zainicjował - [...] ze względu na brak przedmiotu sporu.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o jej uchylenie i zarzucając jej naruszenie:

1. art. 75 § 1, art. 7 oraz art. 77 § 1 i § 4 kpa, w związku z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez uznanie za nieistotną kolejności doręczania pełnomocnikowi uczestnika postępowania (wówczas uprawnionego z rejestracji wzoru (Rp-9476) wniosku o unieważnienie w sprawie [...] oraz sprzeciwu I. Sp. z o.o., a w konsekwencji odmowę przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie,

2. art. 246 ust. 2 .oraz art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej - poprzez brak analizy związku miedzy uznaniem sprzeciwu przez uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego Rp-9476 a stawianymi zarzutami braku zdolności rejestrowej tego wzoru, w sprzeciwie i we wniosku o unieważnienie w sprawie [...],

3. art. 6, a co najmniej art. 107 § 3 kpa oraz art. 98 ust. 1 kpc, w związku z art. 256 ust. 1 i ust. 2 Prawa własności przemysłowej poprzez przyjęcie błędnego i niemającego oparcia w przepisach poglądu, że uznanie roszczenia "w innym postępowaniu" wyklucza traktowanie przeciwnika wnioskodawcy jako przegrywającego sprawę,

4. art. 98 § 1 kpc, z związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej - poprzez brak ustalenia, że uprawniony z rejestracji wzoru Rp-9476 G. M. przegrał sprawę [...],

5. art. 7 oraz 77 §1 i § 4 kpa w związku z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez podnoszenie w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia zarzutów, że postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe i że nastąpiło to na wniosek skarżącego, z pominięciem przyczyn, które spowodowały tę bezprzedmiotowość i wniosek o umorzenie a także podnoszenie zarzutu, iż przesłanki unieważnienia w sprawie [...] były szersze niż w sprzeciwie oraz innych uwag niedotyczących przedmiotu sporu.

W odpowiedzi na skargę, Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Organ powtórzył swoją argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. W ocenie sądu, organ nie naruszył przepisów prawa, tak przepisów postępowania jak i prawa materialnego.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, w zaskarżonej decyzji nastąpiło szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy. Organ przedstawił też argumentację na poparcie zajętego stanowiska. W prawidłowo ustalonym stanie faktycznym Urząd Patentowy zastosował właściwe normy prawa materialnego. Nie budzi też wątpliwości sądu ich interpretacja dokonana przez organ.

Dla wyjaśnienia niniejszej sprawy, w ocenie Sądu niezbędne jest przypomnienie ciągu zdarzeń poprzedzającego wydanie zaskarżonej decyzji z dnia [...] września 2007 r. Bezsporne jest, że Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] października 2005 r. udzielił na rzecz G. M. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Opakowanie zwłaszcza na lody. Następnie I. Sp. o. o. wniosła sprzeciw wobec udzielonego prawa ochronnego, natomiast P. sp. j. z siedzibą w L. złożyło wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji.

Przed Urzędem Patentowym zawisły więc dwie oddzielne sprawy, których postępowania toczyły się niezależnie od siebie.

Skarżący zarzucił w skardze naruszenie przez organ prawa materialnego, tj. art. 246 ust. 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej polegający na braku analizy związku między uznaniem sprzeciwu przez uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego, a stawianymi zarzutami braku zdolności rejestrowej tego wzoru, w sprzeciwie i we wniosku o unieważnienie tego wzoru. Wywodził, że pomiędzy postępowaniem wnioskowym a postępowaniem "sprzeciwowym", zachodzi bezpośredni związek, polegający na zaistnieniu sytuacji, w której brak odpowiedzi na sprzeciw jest jednoznacznym uznaniem zasadności żądań zawartych we wniosku o unieważnienie.

W ocenie Sądu, z brzmienia art. 246 i 247 ustawy Prawa własności przemysłowej jednoznacznie wynika, że od decyzji udzielającej prawo z rejestracji, każdy może złożyć umotywowany sprzeciw, który zostaje następnie przesłany do uprawnionego z tego prawa celem wypowiedzenia się. Przy czym należy zaznaczyć, że uprawniony może, ale nie musi się wypowiedzieć w tej sprawie. Sposób podjętych przez uprawnionego działań determinuje dalszy tok postępowania przed organem. I tak w przypadku braku stanowiska, co do złożonego sprzeciwu, lub też uznania go za zasadny, organ wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji i umarza jednocześnie postępowanie w tej sprawie.

Taki stan faktyczny i prawny był w rozpoznawanej sprawie, bowiem uprawniony w zakreślonym przez organ terminie, nie wypowiedział się do złożonego przez I. Sp. o. o. sprzeciwu. Przy czym, dla oceny sprawy niniejszej nie ma znaczenia przedłożenie przez uprawnionego swojego stanowiska w tej sprawie, które zostało złożone w dniu 30 października 2006 r., to jest po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji z dnia [...] lipca 2006 r., którą uchylono decyzję z dnia [...] października 2005 r. i umorzono postępowanie. Takie działanie organu, było całkowicie zgodne z art. 247 ustawy Prawo własności przemysłowej, albowiem przepis ten w sposób ścisły reguluje taką sytuację i nakazuje organowi jednoczesne uchylenie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji i umorzenie postępowania.

Należy również wyjaśnić sytuację, w której uprawniony wypowiedział się w terminie, co do złożonego sprzeciwu i nie uznał go za bezzasadny. Tym samym uprawniony i wnoszący sprzeciw wdaliby się w spór. Z takiej sytuacji organ rozważając stanowiska obu stron wydaje decyzje w której rozstrzyga spór przyznając rację jednej ze stron. W takim przypadku decyzja organu powinna, zgodnie z art. 2558 ustawy Prawo własności przemysłowej, zawierać między innymi rozstrzygnięcie, co do kosztów postępowania. Taka sytuacji w sprawie niniejszej nie miała miejsca, bowiem jak wskazano wyżej, uprawniony nie wdał się w spór, zatem organ był związany "milczeniem" uprawnionego i nie mógł podjąć innych działań prawnych, niż uchylić dotychczasowe prawo z rejestracji i umorzyć postępowanie. Zatem organ w sposób prawidłowy ocenił, że z uwagi na uchylenie decyzji z dnia [...] października 2005 r. i umorzenie postępowania w tej sprawie nie mógł rozpatrzeć zarzutów postawionych w złożonym przez stronę skarżącą wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji, bowiem do zainicjowania samego sporu nie doszło. Tym samym nie mógł też przyznać racji jednej ze stron.

Wobec powyższego organ w sposób prawidłowy przeprowadził analizę sprawy niniejszej i umorzył postępowanie w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 20 marca 2006 r. i oddalił jego wniosek o zwrot kosztów postępowania. Ten bowiem zwrot byłby możliwy tylko wtedy, gdy doszłoby do wszczęcia postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP. Jednakże do wszczęcia postępowania spornego w sprawie niniejszej nie doszło, bowiem organ w zgodnie z art. 247 ust. 2 (zdanie drugie) ustawy Prawo własności przemysłowej uchylił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i umorzył postępowanie w sprawie. Na marginesie należy wskazać, że żądanie przez skarżącego zwrotu kosztów postępowania byłoby słuszne, gdyby uprawniony wdał się w spór i organ przeprowadziłby postępowanie w tej sprawie. Taka sytuacja w sprawie niniejszej nie miała miejsca, zatem podjęte przez organ czynności prawne należy uznać za zgodne z prawem.

W ocenie Sądu, z okoliczności sprawy niniejszej w sposób jasny wynika, że uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego sprawy nie przegrał, a skarżący jej nie wygrał. Bowiem jak wskazano wyżej, o "przegranych" lub "wygranych" w sprawie można mówić tylko wtedy, gdy uprawniony uznałby złożony sprzeciw za bezzasadny.

Decyzją organu z dnia [...] lipca 2006 r. uchylono prawo z rejestracji i umorzono postępowanie, ponieważ nie było przedmiotu sporu nie zaś z powodu spełnienia w tym postępowaniu jakichkolwiek żądań, o których stanowił wniosek o unieważnienie. W ocenie Sądu, skarżący dopatruje się nieistniejącego związku pomiędzy postępowaniem "sprzeciwowym" a postępowaniem o unieważnienie spornego prawa wyłącznego, które to postępowania toczyły się niezależnie od siebie a jedyna analogia pomiędzy tymi postępowaniami polega na zbliżonym czasie ich rozpoczęcia i trwania. Jednocześnie należy podkreślić, że wymieniona decyzja została wydana w trybie niespornym i w toku postępowania, którego inicjatorem był inny podmiot niż skarżący. Tym samym, nie mógł mieć w sprawie niniejszej zastosowania, podnoszony przez skarżącego art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W skardze znalazły się również zarzuty odnoszące się do naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, w szczególności art. 75 § 1, 77 § 1 i § 4 kpa poprzez uznanie za nieistotną kolejność doręczenia uprawnionemu wniosku o unieważnienie w sprawie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz sprzeciwu I. Sp. z o. o., a w konsekwencji odmowę przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie.

W ocenie Sądu niniejszy zarzut jest bezpodstawny. W świetle poczynionych wyjaśnień dotyczących zakresu postępowania związanego ze złożonym sprzeciwem i postępowania wynikającego ze złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego należy uznać za bezpodstawny. Każde bowiem z tych postępowań podlegało odmiennemu trybowi rozpatrywania. Wniosek skarżącego o unieważnienie był rozpoznawany w trybie art. 255 ustawy Prawo własności przemysłowej, zaś sprzeciw I. Sp. o. o. w trybie art. 246 i 247 tej ustawy. Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że skutkiem wszczęcia postępowania o unieważnienie oraz skutkiem złożenia sprzeciwu może być potwierdzenie postawionych zarzutów i unieważnienie prawa wyłącznego lub też wyłącznie w postępowaniu sprzeciwowym uchylenie decyzji o jego udzieleniu.

Mając powyższe na uwadze i na zasadzie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd orzekł jak w wyroku. Skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać na nieprawidłowości zaskarżonej decyzji. Z braku uzasadnionych podstaw skargę należało oddalić.Powered by SoftProdukt